PAZARYERİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. ÖDERO Pazaryeri Sanal Pos Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), ${contractSentDate} tarihinde aşağıda bilgileri yer alan TOKEN Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (“ÖDERO”) ile ÖDERO’nun ödeme hizmetlerinden yararlanan iş yeri (“Müşteri”) arasında, Müşteri tarafından gerekli bilgilerin sağlanması, kayıt oluşturulması ve ÖDERO tarafından bu bilgilerin onaylanması akabinde Müşteri'nin işbu Sözleşme’yi işbu Sözleşme’yi çevrim içi olarak onaylaması veya imzalaması suretiyle akdedilmiştir.

ÖDERO:

TOKEN ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sk. A Apt. No: 21 A/44 Sarıyer/İstanbul

Sicil No: 252183-5

Mersis No: 0847043603800001

Kurumsal e-posta: [info@oderopay.com.tr]

MÜŞTERİ:

Unvan: ${legalCompanyTitle}

Adres: ${address}

Vergi Daire ve No.: ${taxOffice}- ${taxNumber}

Telefon No: ${phoneNumber}

E-Posta adresi: ${email}

İnternet Sitesi: ${website}

Kimlik Tanımlayıcısı:

ÖDERO ve Müşteri bundan böyle birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR                     

5549 sayılı Kanun 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun.
Alıcı Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişi
6698 sayılı Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun.
6493 sayılı Kanun 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
Alt Üye İşyeri İnternet Sitesi üzerinden ürün ve/veya hizmetleri listelemek suretiyle satışa sunan gerçek veya tüzel kişi
Banka
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 
BKM Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Cüzdan ÖDERO’nun altyapısı ve markasıyla Kullanıcılar’a sunulan ve Kullanıcı adına ÖDERO nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan Sanal Cüzdan
Elektronik Para ÖDERO tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, Cüzdan’da elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir
Gönderen Ödeme Hesabından veya Ödeme Hesabı olmaksızın Ödeme Emri’ni veren Kullanıcı’yı
Hassas Ödeme Verisi Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesinde veya Kullanıcı'nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri
Hatalı/Yetkisiz İşlem Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Kullanıcı’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Kullanıcı’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı ödeme işlemi
İnternet Sitesi
İnternet üzerinden ticari faaliyet yürüten Müşteri'nin, Kullanıcılar ile Alt Üye İşyerleri’ni aracı hizmet sağlayıcı olarak bir araya getirdiği ya da Alt Üye İşyerleri’nin yanı sıra Müşteri'nin de bizzat ürün veya hizmet satabildiği internet sitesi, sanal pazar yeri, mobil uygulama, çağrı merkezi dahil her türlü mecra 
İşlem Doğrulama Kodu Kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle kendisini sisteme tanıtan bir müşterinin gerçekleştirmek istediği işleme özgü olmak ve belirli bir geçerlilik süresi içinde işlem onayında kullanılmak üzere oluşturulan, finansal sonuç doğuran işlemlerde kişiye onay anında ilgili işlem bilgisi ile birlikte gösterilen ve alıcı veya tutarın değişmesiyle geçersiz hale gelen bilgiyi
Kart saklama hizmeti Kullanıcı’nın Ödeme Aracı bilgilerini kaydederek Müşteri nezdinde yapacağı sonraki işlemlerde kullanabilmesini sağlayan hizmet
Kimlik Tanımlayıcı ÖDERO tarafından Müşteri’nin kimliğinin belirlenmesi ve diğer Müşteri’lerden ayırt edilmesi amacıyla Müşteri’ye özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu
Kişisel Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Veri İhlali Yasa dışı, yetki dışı ya da istem dışı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesine, silinmesine, kaybolmasına, iletilmesine, değiştirilmesine, depolanmasına veya başka bir ortama kaydedilmesine, işlenmesine, ifşa edilmesine ve söz konusu verilere erişilmesine neden olan güvenlik ihlalini
Komisyon Müşteri ile Alt Üye İşyerleri arasında miktarı veya oranı kararlaştırılan, Alt Üye İşyerleri’nin İnternet Sitesi üzerinden yaptığı satışlar üzerinden Müşteri'ye ödediği ücret ile Müşteri’nin İnternet Sitesi üzerindeki satışlar üzerinden ÖDERO’ya ödeyeceği ücret
Kullanıcı İnternet Sitesi üzerinden Müşteri ve/veya Alt Üye İşyeri tarafından sunulan ürün ve hizmetleri satın alan kişi
Müşteri Madde 1 altında bilgileri verilen ve ÖDERO tarafından sunulan ödeme hizmetinden yararlanarak ürün ve hizmet sunmakta olup işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi.
Onay Süresi Uzunluğunu Müşteri'nin belirlediği, Kullanıcı'nın Müşteri’den satın aldığı ürün ve/veya hizmete ilişkin onayını veya itirazını beyan etmesi gereken süre
Ödeme Aracı Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesi için kullanılan cüzdan, sanal POS, kart, cep telefonu, şifre ve benzeri ödeme araçları
Ödeme Emri Kullanıcı ya da Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na verilen talimat.
Ödeme Hesabı Müşteri adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap
Ödeme Hizmetleri ÖDERO’nun Banka’dan almış olduğu faaliyet izni çerçevesinde ve Sözleşme uyarınca Müşteri’ye sunduğu ve sunmayı taahhüt ettiği 6493 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde tanımlanan sanal POS hizmetleri dahil süreklilik arz eden düzenli/periyodik nitelikteki ödeme hizmetlerini kapsamaktadır. Tek seferlik ödeme hizmetleri bu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır.
Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da belirtilen kuruluşlar
Ödeme İşlemi Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyeti.
Panel: Müşteri’ye tahsis edilen ve bilgi almak, belge yüklemek gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilebileceği arayüz
Payment Gateway/Gateway Müşteri’ye ait sanal posların ÖDERO sistemine tanımlanması halinde, ilgili POS ile Ödeme, iptal, iade gibi işlemlerin yapılmasını mümkün kılan, sanal POS’un finansal kuruluşlar ile iletişimi sağlayan bir (sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan) yazılım
 
Pazaryeri Müşteri’nin diğer tacirlerle birlikte ürün ve hizmetlerini konumlandırdığı, ÖDERO ile işbirliği içerisinde olan aracı hizmet sağlayıcılar tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama vb. elektronik ticaret mecraları (Sözleşme kapsamında Müşteri’yi ifade etmektedir)
Platform ÖDERO tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan oluşan sanal yapı.
Sanal Cüzdan ÖDERO’nun altyapısı ve markasıyla Kullanıcılar’a sunulan cüzdan hizmeti.
Servis Sözleşme'de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Müşteri'ye sunulacak olan hizmetler
Sistem Araçları İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri'nin kullanımına sunulan Platform'un teknik alt yapısı ve bileşenleri
 
Sistem Ortağı Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi ve Ödeme Hizmetleri’nin sağlanması konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu
Şüpheli İşlem Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem veya herhangi bir şekilde mevzuata aykırı olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi
Tebliğ 1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’i ifade eder.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ÖDERO tarafından; e-ticaret alanında faaliyette bulunan Müşteri'ye ait İnternet Sitesi üzerinden bizzat Müşteri'nin ve/veya Alt Üye İşyeri’nin internet üzerinden satışa sundukları ürün ve/veya hizmetlerin bedellerinin Müşteri ve Alt Üye İşyerleri’ne ödenmesi ve Sözleşme kapsamında belirtilen diğer Servisler’e ilişkin olarak Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. TARAFLARIN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÖDERO, bu Sözleşme uyarınca sunacağı Ödeme Hizmetleri kapsamında, Müşteri ve/veya Alt Üye İşyeri tarafından sunulan mal ve hizmetler karşılığında Kullanıcı tarafından gönderilen bedelleri, Sözleşme’de belirtilen koşulların sağlanması kaydı ile ve kendi Komisyon bedelini düştükten sonra Müşteri ve Alt Üye İşyerleri’nin Ödeme Hesabında tutulan bu bakiyeyi Müşteri ve Alt Üye İşyerleri’ne ait ve ÖDERO’ya bildirilmiş/ÖDERO tarafından Müşteri ve Alt Üye İşyeri’ne bildirilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşik bir banka hesabına aktarmayı taahhüt etmektedir.

4.2. Müşteri ÖDERO’nun Kullanıcı tarafından ÖDERO’ya gönderilen tutarları Müşteri ve Alt Üye İşyeri’ne aktarma yükümlülüğünün ÖDERO tarafından belirlenen süre ve koşullarda ve Müşteri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanması itibari ile yerine getirileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Müşteri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde ÖDERO’nun da gerek Müşteri gerekse Alt Üye İşyeri’ne ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır.

4.3. Kullanıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine/sunulduğuna ilişkin olarak, Müşteri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Müşteri tarafından öngörülen prosedüre göre Onay Süresi tamamlandığı anda Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin Ödeme Emri’ni vermiş kabul edilir. Kullanıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Müşteri tarafından ÖDERO’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.

4.4. Müşteri, ÖDERO hizmetlerinden Alt Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenecek olan bedellerin yalnızca İnternet Sitesi (Pazaryeri) üzerinden tahsil edilmesine ilişkin olarak yararlanabileceğini kabul eder. Bu doğrultuda ödemeler, ilgili Alt Üye İşyeri hesabına aktarılacaktır. Alt Üye İşyerleri’ne ödenecek olan tutarların ve bunların ödenme zamanını Müşteri tarafından belirlenecektir. Müşteri, belirleyeceği fiyat ve ödeme zamanını yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirleyecek olup, ÖDERO’nun bu yönde herhangi bir kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.5. Bu Sözleşme uyarınca ÖDERO, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi'nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alması amacıyla Platform'u, Müşteri'nin ve Alt Üye İşyeri’nin Sözleşme'deki kurallar çerçevesinde kullanımına tahsis etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6. Müşteri, Platform'un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ÖDERO'nun talimatları doğrultusunda Platform'u güncellemekle ve ÖDERO'nun talimatlarına uygun olarak Platform'u kullanmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform'dan verim sağlanamaması, Platform’un gereği gibi çalışamaması gibi durumlarda ÖDERO'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7. ÖDERO, Platform ve İnternet Sitesi arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan Sistem Araçları'nın Müşteri tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır. Sistem Araçları’nın uygulamaya girmesiyle İnternet Sitesi, Platform'a entegre olacaktır. Entegrasyonun sağlanması amacıyla ÖDERO tarafından Müşteri'ye sunulabilecek olan ÖDERO veya üçüncü kişi çözümleri üzerinde Müşteri'ye yalnızca Servis'ten faydalanılması amacı ile sınırlı bir kullanım hakkı verilmekte olup Müşteri bu hakkın sınırları dışında bir faydalanmanın mümkün olmadığını, bu çözümleri üçüncü kişilerle paylaşma, açıklama veya herhangi bir şekilde ücretli veya ücretsiz olarak kullandırma hakkı bulunmadığını ve üçüncü kişi çözümlerin kullanılması halinde bu Sözleşme'ye ek olarak ilgili çözüme ilişkin esaslara tabi olacağını kabul eder. Yazılım ve/veya entegrasyon dokümanları ile ilgili herhangi bir kopyalama, kiralama ve/veya dokümanlar üzerinde değişiklik kesinlikle yasaktır.

4.8. ÖDERO, Müşteri'nin, Sistem Araçları'nda değişiklik veya geliştirme yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya Sistem Araçları'nın kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Müşteri'nin bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme'ye aykırılık teşkil eder.

4.9. Müşteri, Sözleşme’yi akdetmeye ehil olduğunu ve kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, Müşteri adına ve hesabına üçüncü bir kişinin hareket etmesi durumunda ise gerekli yetkilere sahip olduğunu beyan eder. Müşteri adına ve/veya hesabına hareket etmeye yetkili üçüncü kişinin herhangi bir sebepten ötürü değişmesi halinde Müşteri, işbu değişikliği ÖDERO’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri adına ve hesabına hareket eden üçüncü kişinin yetkisiz olarak gerçekleştirebileceği işlemlerle ilgili tüm sorumluluk Müşteri'ye aittir.

4.10. Müşteri, başkası hesabına hareket etmesi ve/veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgileri ile faaliyet alanı, İnternet Sitesi gibi bilgilerin değişmesi halinde bu durumları 5549 sayılı Kanun dahil ilgili mevzuata uygun olarak ÖDERO’ya derhal yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder. ÖDERO, bu madde uyarınca veya sair sebepler ile Müşteri’ye yönelik kimlik tespiti ve/veya bilgi temini talebinde bulunabilir.

4.11. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için asgari olarak ad soyad, bulunması halinde temsilci ad soyad, T.C. Kimlik numarası, ticari unvan, adres, banka hesap bilgilerini ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere kimlik tespiti açısından talep edilen diğer tüm bilgileri ve belgeleri 3 (üç) gün içinde ÖDERO’ya sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, bu bilgi ve belgelerin ÖDERO tarafından posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, TCMB tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edilebileceğini kabul eder. Müşteri, ÖDERO’ya sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt etmektedir. ÖDERO, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak Müşteri'nin sağladığı bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek üzere çeşitli doğrulama tedbirleri alabilecektir. Müşteri sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde derhal ilgili değişiklikleri başvuru esnasında paylaştığı resmi kurumsal e-posta adresi üzerinden yazılı iletişime geçerek ÖDERO’yu bilgilendirecek ve teyidi için gerek duyulan tüm evrakları 3 (üç) gün içinde ÖDERO’ya sunacaktır.

4.12. Müşteri, ÖDERO tarafından kendisine bildirilecek kural ve süreçler dahilinde Kullanıcılar’ın kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, gerektiğinde Kullanıcılar’dan gerekli kimlik bilgi ve belgelerini almayı ve sağlamayı, Kullanıcılar’ın ÖDERO ile akdetmesi gereken ve ÖDERO tarafından kendisine iletilen sözleşme metinlerini Kullanıcılar’ın onayına sunmayı, sadece onaylayan Kullanıcı’lara ÖDERO hizmetlerinin sunulmasını sağlamayı, kimlik doğrulama işlemleri ile sözleşmelere ilişkin tüm bilgi ve belgeleri ÖDERO tarafından bildirilecek süre boyunca güvenli bir şekilde saklamayı bu bilgi ve belgelerin ÖDERO’nun talebi üzerine posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, TCMB tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edeceğini, bu yöntemlerin Kullanıcılar nezdinde ek onay vb. gerektirmesi halinde gerekli işlemleri yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendi mal ve hizmet satış süreçlerine ilişkin olarak tüm işlem kayıtlarını en az 10 (on) sene saklar, talep halinde derhal ÖDERO’ya sağlar. Kimlik doğrulama süreçlerine ilişkin olarak tereddütte mahal vermemek adına; ÖDERO, gerek Müşteri’ye gerek kimlik doğrulamasına konu diğer taraflara ilişkin bilgi ve belgelerin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi esnasında herhangi bir aykırılık ve/veya hukuka uyumu engelleyen bir eksiklik tespit eder ise bu Sözleşme’yi derhal feshedebilir, askıya alabilir ve ilgili aykırılık ve/veya eksikliğin kapsamına göre ilgili taraf özelinde hizmetlerini durdurabilir. ÖDERO’nun diğer tüm hakları saklıdır.

4.13. ÖDERO, bu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmetler için Müşteri’ye özgü eşsiz bir kimlik tanımlayıcı tanımlayacak olup aynı kimlik tanımlayıcı Sözleşme’nin sona ermesinin üzerinden 10 (on) yıl geçmedikçe başka bir Müşteri’ye tanımlanamaz.

4.14. Müşteri, faaliyetlerinin yurtiçi ve yurtdışı kartlı sistem kuruluşlarının, Sistem Ortakları’nın kurallarına, düzenlemelerine ve yasal düzenlemelere uygunluk açısından ÖDERO tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulabileceğini kabul eder. Yapılan değerlendirme sonucunda ÖDERO’nun Müşteri’ye Ödeme Hizmeti vermeme hakkı bulunacaktır. Müşteri ayrıca, ÖDERO’nun ve Sistem Ortakları’nın Mastercard, Visa, BKM vb. yurtiçi ve yurtdışı kartlı sistem kuruluşları kurallarına ve Sistem Ortakları ile olan sözleşmelere tabi olduğunu bildiğini, ÖDERO ve Sistem Ortaklarının tabi oldukları yükümlülüklere aykırılık teşkil edecek davranışlardan kaçınacağını, bu kurallar uyarınca ÖDERO tarafından kendisinden talep edilecek ek bilgi/belgeleri sunacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Müşteri, ÖDERO’nun bu Sözleşme’yi ilgili yükümlülüklere uyma zorunluluğu nedeniyle derhal feshedebileceğini ve bu fesih nedeniyle ÖDERO’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.15. Müşteri, ÖDERO’nun ve/veya Sistem Ortağı’nın hizmet hüküm ve koşullarına uygun faaliyet göstermediği ve/veya yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği takdirde kendisine ve/veya Alt Üye İşyeri’ne sunulan hizmetin askıya alınabileceğini veya tamamen durdurulabileceğini bildiğini kabul eder.

4.16. Müşteri, Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları'nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing vs.) yönelik olarak ÖDERO'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder. Sistem Ortakları’nın kuralları ve akışları öncelikli olarak uygulanacak olup Müşteri, gerek kendisi gerek Alt Üye İşyeri tarafından işbu kapsamda tüm kurallara uygunluğun sağlanması gerektiğini ve bu nedenle ÖDERO’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul eder.

4.17. Müşteri, ÖDERO’nun mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bir ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluş olduğunu, bu kapsamda her türlü faaliyetinde mevzuata ve bu doğrultuda Banka’nın denetimine tabi olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu kapsamda Müşteri, kendisinin ve Alt Üye İşyerinin, mevzuata aykırı işlem yapmayacağını, mevzuatta gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik neticesinde kendisine ek yükümlülükler getirilmesi halinde bunlara gecikmeksizin uyacağını, kendisinden mevzuat uyarınca ÖDERO, ÖDERO’nun bağımsız denetçileri ve/veya Banka tarafından Sözleşme kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.18. Müşteri, BKM tarafından işyeri kayıt sisteminin kurulması akabinde kendisine özgülenmiş bir işyeri kodu verileceğini kabul eder. Söz konusu işyeri kodu, bu sözleşme sonucunda kurulacak hizmet ilişkisi ile birlikte tahsis edilebileceği gibi, bu sözleşmeden bağımsız olarak Müşteri’ye tahsis edilmiş olabilir. Her durumda ÖDERO, Sözleşme’nin kurulması öncesinde ve sırasında BKM nezdinde tutulan işyeri kayıt sistemini sorgulayabilecek ve Müşteri’nin geçmişte çalıştığı diğer ödeme hizmet sağlayıcıları ve bu sağlayıcılarla arasındaki sözleşmelerin sonlandırılma durumu ile nedenleri dahil olmak üzere, buradaki bilgileri kendi risk değerlendirme süreçlerine veri olarak dahil edebilecektir. Müşteri, ÖDERO’nun Sözleşme süresince yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla BKM Sistemi’nden kendisine ilişkin olumsuz bir kayıt olup olmadığını kontrol etmeye ve olumsuz bir kayıt bulunması durumunda ÖDERO’nun kaydın içeriğine göre kendisi ile ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili olduğunu kabul eder. İşyeri kodu asgari olarak adres bilgisi ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleştirilerek ve bu bilgilere özgülenerek, yurt dışında yerleşik işyerleri için ise bu bilgilerin ilgili ülkedeki muadilleri ile eşleştirilerek oluşturulacaktır. ÖDERO tarafından Ödeme Hizmetleri’nin sunulabilmesi için bu işyeri kodunun kullanılması zorunlu olup Müşteri, birden fazla işyeri koduna sahip olamayacağını, işyeri kodunun değişmesi ya da geçerliliğini yitirmesi durumunda ÖDERO’yu derhal bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. ÖDERO, bu hüküm uyarınca alınacak bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için uygun gördüğü ilave önlemler alabilir. Müşteri, bu maddede belirtilen işyeri kodunun tahsisi, kullanılması, sorgulanması ve buna bağlı süreçlerle ilgili olarak TCMB ile BKM tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun davranacağını, bu kapsamda ÖDERO tarafından kendisine iletilecek uyarı ve talimatları gözeteceğini kabul ve beyan eder. Müşteri hakkında hizmet yasağı gibi bir zorunluluk bulunmaması durumunda dahi ÖDERO, BKM Sistemindeki kayıtların içeriğini göz önünde bulundurarak risk yönetimi çerçevesinde Üye İşyeri ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmaya ve gerekmesi halinde Üye İşyeri’nden tespit edilen riskleri gidermesini ve risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonları almasını talep etmeye veya risk düzeyinin yönetilemeyecek düzeyde olduğuna ÖDERO tarafından karar verilmesi durumunda Müşteri ile işbu Sözleşme’yi akdetmemeye/feshetmeye yetkilidir. Müşteri, Sözleşme’yi onaylayarak işbu madde uyarınca gerçekleştirilecek işlemlere, bilgi paylaşımlarına ve sorgulamalara onay vermiş olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

4.19. Müşteri, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda, sair sebepler ile ek doğrulama, onay ve çeşitli süreçlere tabi olabileceğini kabul eder. ÖDERO kendi takdirinde olmak üzere Müşteri’den ek bilgi ve belge ile nakdi ya da gayri nakdi teminat talep edebilecek ve teminat tesis edilinceye değin hizmet vermekten imtina edebilecek, vermekte olduğu hizmeti durdurabilecektir. ÖDERO, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce Müşteri ile telefonla arama dahil çeşitli yöntemlerle iletişime geçerek Sözleşme’nin akdedilmesine ilişkin şartları kesinleştirmek amacıyla görüşme yapabilecektir. ÖDERO, herhangi bir sebep göstermeksizin Müşteri tarafından gerekli bilgiler sunulsa dahi Müşteri ile Sözleşme akdetmeyi veya Sözleşme akdedilmiş olsa bile Sözleşme’yi hizmet vermeyi reddedebilecek veya Sözleşme’yi feshedebilecektir reddedebilecektir.

4.20. Müşteri, Sözleşme kapsamında tahsil edilecek ücretlerin aktarılacağı bankaya ait bilgileri, Panel üzerinden ÖDERO’ya iletecektir. ÖDERO’ya bildireceği banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda ve vergi levhası üzerindeki unvana/şahsa ait olması Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, Müşteri adına kayıtlı olmaması halinde ise bu hesaba ÖDERO tarafından ödeme yapılmayacaktır.

4.21. Müşteri, Ödeme Hizmetleri’nden faydalanmaya başlamadan önce merchant.oderopay.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak talep edilen bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu bilgiler, Müşteri’nin yetkilendireceği çalışanı/temsilcisi tarafından sağlanacaktır. Portale erişim için kullanılacak şifreler ve diğer erişim yetkilendirmesi bileşenleri ÖDERO tarafından sağlanacaktır. Müşteri, ÖDERO arayüzlerine/portallerine erişim için gerekli olan tüm şifreleri gizli tutacağını, yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve tahsis amacı dışında kullanmayacağını, Sanal POS’ların münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını kabul ve taahhüt eder. Erişim için kullanılan şifreleri elinde bulunduran çalışan/yetkilinin görevine son verilmesi ya da yetkisinin geri alınması sonrasında şifrelerin değiştirilmesi yükümlülüğü dahil, söz konusu şifrelerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması Müşteri 'nin sorumluluğunda olup ilgili şifreler ile gerçekleştirilen her türlü işlem Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir. Müşteri, sorumluluğu altında bulunan şifrelerin yetkisiz üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde bu durumu derhal ÖDERO’ya bildirecektir. Bu hususta geç kalınması veya bildirimin hiç yapılmaması sonucu meydana gelebilecek her türlü zarardan ve gerçekleştirilecek tüm işlemlerden Müşteri sorumlu olacaktır.

4.22. Müşteri, ÖDERO tarafından kendisine bildirilen tüm sözleşme ve bilgilendirme metinlerine İnternet Sitesi’nde yer vermekle yükümlüdür. Bahsi geçen sözleşme ve metinlerin yayınlanmaması veya ÖDERO'nun bildirimini müteakip derhal güncellenmemesi nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden münhasıran Müşteri sorumludur.

4.23. Müşteri, ÖDERO tarafından talep edilen Alt Üye İşyeri bilgilerini, isim ve URL ile IP bilgileri, yerleşik olunan adres (şehir, ülke, posta kodu), chargeback rakamları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi ve belgeleri derhal ÖDERO’ya sağlamayı taahhüt eder. Müşteri, bu bilgilerin ve kayıtların Sistem Ortağı dahil üçüncü taraflar ile paylaşılabildiğini bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4.24. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Müşteri ve Alt Üye İşyeri tarafından faydalanılabilecek olup Müşteri bu kapsamda kendisine sunulan sanal POS'un münhasıran kendisi tarafından ve sözleşme ile belirlenen sınırlarda Alt Üye İşyeri tarafından ÖDERO’ya bilgileri iletilmiş olan İnternet Sitesi’nde kullanılacağını ve ÖDERO'nun yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık Sözleşme'ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme'nin ÖDERO tarafından tek taraflı derhal feshine yeterli sebep olacaktır.

4.25. ÖDERO, Müşteri’nin Sözleşme kapsamındaki ödeme hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli araçların Müşteri tarafından uygulamaya sokulması için destek verecektir. ÖDERO, ödeme hizmetinin sağlanacağı programların ne şekilde kullanılacağı ve nasıl kurulacağı konusunda Müşteri’ye destek verecek olup kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin talimatlar verme yetkisine sahiptir. Bu destek kapsamında ÖDERO ilk iletişim, Müşteri’nin iş modelinin ÖDERO standartlarına uygunluğu, entegrasyon ve ödemeye ilişkin problemlerde Müşteri’ye destek vermektedir.

4.26. Müşteri gerek kendisinin gerekse Alt Üye İşyerlerinin, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden 5549 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata uygun olarak faydalanacağını kabul ve taahhüt eder. ÖDERO, Müşteri'nin, Alt Üye İşyerlerinin Sözleşme ve/veya 5549 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata aykırı faaliyetlerini tespit etmesi veya bu yönde makul bir kanaate sahip olması, Müşteri ve/veya Alt Üye İşyerleri hakkında bu yöndeki haberlerin çıkması gibi durumlarda Müşteri'nin ve/veya ilgili Alt Üye İşyeri’nin Ödeme Hesabı’nı askıya alabilir, Ödeme Hizmetleri’ni geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

4.27. ÖDERO, aşağıdaki durumlar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Müşteri / Alt Üye İşyeri’ne ödeme yapmama hakkına sahiptir.

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”), Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları Şüpheli İşlem Rehberi kapsamında belirtilmiş olan şüpheli işlem tiplerinden herhangi birinin Servis kapsamında gerçekleşmiş veya gerçekleştiğine dair şüphe olması,
 • Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
 • Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
 • Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
 • Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

4.28. Müşteri’nin İnternet Sitesi’nde işbu Sözleşme'de belirtilen bilgilerin yer almaması, yasadışı nitelikli içerik bulunduğunun veya ürünler/hizmetlerin sunulduğunun anlaşılması, sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Sözleşme'de belirtilen koşullara aykırı olması, gerçekleştirilen bir veya birden çok Şüpheli İşlem bulunması, Müşteri’nin sunduğu bilgi ve belgelerin gerçek olmadığının ortaya çıkması veya bu yönde şüphe bulunması başta olmak ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri’nin Sözleşme kapsamında taahhütlerini yerine getirmemesi veya Sözleşme’yi ihlali halinde ÖDERO, Müşteri’nin Ödeme Hesabı’nı askıya alabilir, Ödeme Hizmetleri’ni derhal geçici veya sürekli olarak durdurabilir. ÖDERO’nun Sözleşme’de yer alan fesih hükümlerine ilişkin hakkı saklıdır.

4.29. Müşteri, kartlı satışlarda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile, açıkça izin verilmesi durumunda yasal regülasyonların belirlediği taksit kurallarına uygun olarak, taksit uygulanabilen sektörlerde belirlenmiş olan taksit sayısına göre taksit uygulanabileceğini kabul eder. Müşteri, taksitli işlemlerin mevzuata ve ÖDERO’nun belirlediği taksit sayılarına uygun gerçekleştireceğini beyan ve taahhüt eder. Müşteri, mevzuatça öngörülen kurallara aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini, nakit ve kredi/banka kartlı satışlar için, indirim dönemleri de dahil olmak üzere (taksitli/taksitsiz fark etmeksizin) ayrı satış fiyatı belirlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri, ÖDERO’nun bu hükme aykırılık sebebiyle ceza veya tazminat bedelleri ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı derhal ve herhangi bir mahkeme hükmü alınmasına gerek bulunmaksızın tazmin edeceğini kabul eder.

4.30. Müşteri ve Alt Üye İşyeri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait Ödeme Aracı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit temini niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin ÖDERO veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi, Müşteri ve/veya Alt Üye İşyeri hakkında TBB veya TKBB Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi tarafından verilmiş bir fiktif işlem kararının varlığı gibi durumlarda, ÖDERO kendisine yöneltilebilecek olası bir ödeme itirazı ihtimaline karşılık Müşteri’nin hesabında yer alan ilgili işlem tutarını bloke etme yetkisine sahiptir. Bu tür bir durumda ayrıca ÖDERO tek taraflı ve derhal Müşteri’nin ve/veya Alt Üye İşyeri’nin işlemlerini durdurma ve Sözleşme'yi haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. Müşteri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda Sözleşme'nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın ÖDERO'nun her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.31. Müşteri, İnternet Sitesi'nde kendisi tarafından veya Alt Üye İşyerleri tarafından sunulan ürünler veya hizmetler hakkında ÖDERO'ya bilgi vermek ve bu bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. Müşteri'nin bu hüküm gereğince bilgi vermemesi hâlinde, ÖDERO, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddedebilir veya Müşteri'nin Platform’a ve Ödeme Hizmetleri’ne erişimini tamamen engelleyebilir. Müşteri, mal ve hizmet satışlarında oluşan ilgili belgeleri yasal saklama süreleri çerçevesinde muhafaza ve gerektiğinde ÖDERO’ya derhal ibraz etmekle yükümlüdür. Bu zorunluluklara Müşteri tarafından uyulmaması halinde, başkaca hususu araştırmaya gerek olmaksızın ÖDERO, Müşteri’nin hesabına kaydettiği bu tutarları Müşteri’den geri talep etmek ve oluşabilecek söz konusu zararları, yapacağı ödemelerden mahsup etmek suretiyle de tahsil etmek hakkına sahiptir. Ayrıca ÖDERO, mal ve hizmet satışlarında oluşan ilgili belgeler ile birlikte bunların dayanağını oluşturan Alt Üye İşyeri kayıt ve belgelerini de talep etme ve bunların ibrazına kadar ödeme yapmama, ödeme yaptı ise de bu ödemeyi geri alma hakkını saklı tutar.

4.32. ÖDERO, Müşteri bünyesinde gerçekleşen gerek Müşteri gerekse Alt Üye İşyerleri’ne ait ödeme işlemleriyle ilgili her türlü belgeyi Müşteri'den talep edebilir. Gerçekleşen işlemlere dair bilgi ve belgelerin 3 (üç) gün içinde ÖDERO’ya ibraz edilmesi gerekmektedir. Temin edilemeyen belge veya temin edilse dahi Sistem Ortağı tarafından yapılacak inceleme sonucunda kabul edilmeyen bilgi/belgelere konu işlem tutarları Müşteri tarafından ödenecektir.

4.33. Müşteri gerek kendisinin gerekse Alt Üye İşyerleri’nin faaliyetlerinin çeşitli kart ağı kuruluşlarının kurallarına, düzenlemelerine ve yasal düzenlemelere uygun olacağını ve/veya sakıncalı sektörlerde veya ÖDERO / Sistem Ortağı politikaları gereği çalışılması uygun bulunmayan sektörlerde faaliyet göstermediğini ve göstermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDERO, Sistem Ortağı, mevzuat ve/veya ilgili yetkili kuruluşların kayıtlarında olumsuz kaydı bulunan veya yasaklı veya çalışılması uygun bulunmayan hallerde hizmet vermeyi askıya alabilir veya durdurabilir. Müşteri, İnternet Sitesi'nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacak ve Alt Üye İşyerleri tarafından da sunulmasına izin vermeyecektir. Müşteri Kullanıcılar'a Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te düzenlenen şekilde veya sair yasal düzenlemelerin/Sistem Ortağı’nın belirlediği ilgili taksit kurallarına uygun olarak, taksit uygulanabilen sektörlerde ve belirlenmiş olan taksit sayısına göre taksit sınırlamalarına uygun olarak taksit seçenekleri sunacaktır, mevzuatça öngörülen kurallara aykırı hiçbir sınırlama ve yasak ücretlendirme uygulaması gerçekleştirmeyecektir. ÖDERO tarafından, İnternet Sitesi'nde satışı hukuka aykırı olan ya da ÖDERO ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform'un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma ve tüm uyarılara rağmen bu ürün ve hizmetlerin sunulmasına devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olacak Sözleşme'yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme yetkisi vardır. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Müşteri, Alt İşyerleri’nin de bu maddede belirtilen yükümlülüklere uygun hareket etmelerini temin etmekle yükümlüdür. o Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

 • Tütün ve tütün mamulleri satışı yapan, alkol ve alkollü ürün satışı,
 • Ilaç satışı ve eczanecilik faaliyetleri,
 • Saadet zinciri uygulamaları,
 • Doğrudan pazarlama (telefon ile satış),
 • Çocuk pornografisi/yetişkin içerikleri gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
 • Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
 • Reçeteli verilen ilâçların satışı,
 • Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
 • Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • Üçüncü şahıslar nezdinde ÖDERO'nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
 • Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
 • Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.
 • Ateşli silahlar ve bıçak
 • Canlı hayvan
 • Dinleme cihazları
 • Dini tarikatların desteklendiği siteler
 • Politik görüşlerin desteklendiği siteler
 • FOREX ve benzeri faaliyeti gösteren siteler
 • Kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın yasalara, genel ahlak ve adaba, ÖDERO, Sistem Ortağı, kartlı sistem kuruluşları kurallarına aykırı ürün/hizmetler.

4.34. Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olup, ÖDERO’nun Müşteri'ye rücu hakkı saklıdır. Bu kapsamda, ÖDERO’nun herhangi tazminat, adli veya idari para cezası veyahut herhangi başka bir nam altında üçüncü kişilere ödeme yapmak zorunda kalması halinde Müşteri, ÖDERO’nun ilk talebi üzerine derhal nakden ve defaten ÖDERO’nun zararını karşılamayı kabul eder.

4.35. Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi'nin reddedilmesi veya Platform'a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme'nin ÖDERO tarafından ihlâlini teşkil etmez.

4.36. Müşteri, İnternet Sitesi'nde bizzat satışa sunduğu veya Alt Üye İşyerleri tarafından satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin bu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle münhasıran yükümlüdür.

4.37. Müşteri, kendi mecraları üzerinden sunduğu mal ve hizmetler, bu mal ve hizmetlerin sunulduğu her türlü platform ve ilgili içerikler ile bu mal ve hizmetlerin sağlanması süreci ve satış sonrasında sunulacak hizmetler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü işleminde tabi olduğu her türlü mevzuata uygun hareket edeceğini ve bu uyum kapsamında ÖDERO’nun taleplerini derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Yine bu kapsamda Müşteri, satışı yapılacak mal ve/veya hizmetlerin mevzuata aykırı nitelik taşımayacağını, bu mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflara ÖDERO’nun taraf olmadığını, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın mal ve/veya hizmet bedelinin ÖDERO’nun herhangi bir kusuru bulunmaksızın Kullanıcı’dan tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, Kullanıcı’nın işleme itiraz etmesi, malı ve/veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal/hizmet iddiası dahil ilgili taleplerde bulunması, Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından ve/veya başta ilgili makamlar olmak üzere kamu kuruluşları ile diğer üçüncü kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir talep, itiraz, soru, şikayet iletilmesi, Müşteri’den kaynaklı olarak bir ceza veya yaptırımın söz konusu olması vb. hallerde ÖDERO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu konularda ve ayrıca Sistem Ortağı’nın, Müşteri’nin, Alt Üye İşyerleri’nin veya Kullanıcılar’ın uğrayabilecekleri idari, cezai ya da parasal yaptırımlardan veya zararlardan ÖDERO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu konularda tek sorumlu ve muhatabın kendisi olduğunu, ÖDERO’nun bu kapsamda ödemek zorunda kalabileceği her türlü zararın kendisine rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranması halinde, ÖDERO ilgili aykırılık giderilene kadar Müşteri'ye sunmuş olduğu hizmetleri askıya alma hakkına sahiptir.

4.38. Müşteri, İnternet Sitesi’nde ürün/ürünlerin ve/veya hizmet/hizmetlerin tam ve açık tanımlarının, ürün resimlerinin bulunacağını, ürün kategorilerinin dolu olacağını, fiyatların belirlenmiş olacağını, ürünlerin toplam tutarı üzerinden provizyon alacağını, İnternet Sitesi’nde çalışmayan link (bağlantı) bulunmayacağını, iptal/iade/garanti politikaları, mesafeli veya mesafeli taksitli satış sözleşmesi, ödeme sistem kuruluşlarının logolarının yer alacağını, müşteri hizmetleri irtibat telefonları ve elektronik posta adreslerinin, işlemin gerçekleştirildiği para biriminin, mevcut olması halinde ithalat kısıtlamalarının, teslimat politikasının, işyerinin ikamet ettiği ülkenin adının, web sitesi kullanıcı aydınlatma metni, Kullanıcı bilgileri gizlilik politikasının, ödeme yapılan kart bilgilerinin gönderilmesi sırasında işyerinin izlediği politikalar ile işyerinin güvenliği sağlama konusundaki yeterliliğinin yer alacağını ve bu metinlerde yapılan kapsamlı değişiklikler için yazılı olmak kaydıya ÖDERO’ya bildirimde bulunmakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.39. Müşteri, yürürlükteki mevzuat veya işleyişi ile ilgili olarak, POS uygulamasının özellik arz etmesi gereken bir durum olur ise bu hususta ÖDERO’yu önceden bilgilendirecektir. Müşteri, faaliyet alanı çerçevesinde, işletme bünyesinde birden fazla web sitesi bulunduğu takdirde ise; her biri ayrı faaliyet alanına sahip olacak ve bu ödeme noktalarında da farklı Sanal POS Müşteri numaraları kullanılmak zorunda olacaktır. Müşteri, kendisine tanımlanan Sanal POS’u sadece bu ödeme noktasında kullanacağını, bu ödeme noktaları dışında kesinlikle kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin faaliyet gösterdiği alanın değişmesi durumunda veya yeni faaliyet alanlarında hizmet vermesi durumunda herhangi bir işlem yapılmadan önce ÖDERO’yu bilgilendirecektir. ÖDERO, mevzuat/iç politikalar gereği izin verilmeyen ya da ÖDERO’yu bilgilendirmediği bir alanda faaliyet gösterilmesi halinde Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurur. Müşteri, izin verilmeyen bir alanda faaliyet göstermesi sebebiyle ÖDERO nezdinde doğabilecek her türlü zararı ilk talepte tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.40. ÖDERO, Müşteri tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcı’dan kendisine iletilen her türlü talep, itiraz, şikayetleri Müşteri'ye yönlendirebilir. ÖDERO işlemlerin ve Müşteri'nin faaliyetlerinin güvenliği ile ilgili herhangi bir şüphe oluşması durumunda konuyla ilgili Müşteri’den bilgi talep edecektir. Müşteri, söz konusu talep, itiraz, şikayet, bilgi talebi ve benzeri konuların çözümü ile ilgili olarak bu hususun kendisine bildirilmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde talep, itiraz, şikayet ve benzeri konunun çözülmesini sağlayacak, gerekli bilgileri ÖDERO’ya sunacak ve yine bu süre içerisinde ÖDERO’ya konu hakkında yazılı cevap dönecektir. ÖDERO iletilen talep, itiraz, şikâyet, bilgi talebi ve benzeri konuların çözümü Müşteri tarafından yapılana kadar sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen askıya alma hakkı saklıdır.

4.41. ÖDERO, Müşteri'ye ödenerek tamamlanmış bir Ödeme İşlemi’ni Müşteri kaynaklı ayıp veya işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Kullanıcı’ya iade edilmek üzere ilgili Sistem Ortağı’na iade edebilir. Müşteri’nin maddede belirtilen risklerle ilgili ÖDERO tarafından talep edilen bilgileri ve belgeleri kendisinden talep edilmesinin ardından 3 (üç) gün içerisinde iletmemesi, iletilen bilgi/belgelerin Sistem Ortağı tarafından yapılacak inceleme sonucu kabul edilmemesi halinde, ÖDERO, Komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Müşteri’ye yapılacak sonraki Ödeme İşlemleri’nden ilgili tutarları resen mahsup etme, ilgili tutarın ödenmesini durdurma hakkına sahip olacaktır. Bu madde kapsamındaki durumlarda ÖDERO ödemenin Müşteri'nin hesabına geçirilmesi için ek teminat talep edebilir. Taksitli satışlara dair iade işlemleri de işbu hükme tabidir.

4.42. Müşteri’nin Cüzdan hizmetinde yararlanıyor olması durumunda Müşteri 'ye ödenerek tamamlanmış bir Ödeme İşlemi’ni Üye İşyeri kaynaklı işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Kullanıcı’ya iade edilmek üzere doğrudan ÖDERO’ya iade edilebilir. Kullanıcı’dan ters ibraz talebi gelmesi durumunda Müşteri ÖDERO tarafından kendisinden talep edilecek tüm bilgi ve belgeleri kendisinden talep edilmesi akabinde ÖDERO’ya 3 (üç) gün içinde temin etmekle yükümlü olduğunu, temin edilen bu bilgi ve belgeleri inceleyerek bu risklere ilişkin değerlendirmenin bizzat ÖDERO tarafından gerçekleştirileceğini ve Üye İşyeri’nin sunduğu bilgi ve belgelerin ÖDERO tarafından kabul edilmemesi ve itirazının ÖDERO tarafından olumsuz şekilde sonuçlandırılması durumunda tutarın ÖDERO tarafından kendisine borç geçileceğini kabul eder. Bu kapsamda, ÖDERO, Komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Üye İşyeri'ne yapılacak sonraki Ödeme İşlemleri’nden ilgili tutarları resen mahsup etme, ilgili tutarın Komisyon kapsamında ödenmesini durdurma hakkına sahip olacaktır.

4.43. Müşteri, bu ve benzeri herhangi bir iade veya ters ibraz (chargeback) durumlarında, üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcıları tarafından ÖDERO’ya uygulanabilecek kesintilerin, borç olarak kaydedilen tutarların, ÖDERO tarafından Müşteri için yatırılan bir sonraki Ödeme İşlemi’nden mahsup edilebileceğini veya ÖDERO tarafından talep edilmesi halinde Müşteri tarafından ÖDERO’ya derhal ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ilgili bedelin ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlarda Müşteri, ÖDERO’nun tahsil etmiş olduğu Ödeme İşlemi’ne ilişkin Komisyon, hizmet bedeli ve her ne ad altında olursa olsun alınan tutarları iade etmesini talep edemez.

4.44. ÖDERO, Hatalı/Yetkisiz İşlem şüphesini doğuran durumlarda Müşteri'nin hizmetlere erişimini durdurma hakkına sahiptir. Erişimin durdurulması sebebi ortadan kalktığında, ÖDERO, Müşteri'nin hizmetlere yeniden erişimini sağlar.

4.45. Müşteri, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği hallerde durumu ÖDERO’ya bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapılır. Bu hüküm kapsamında yapılacak bildirimler yazılı olarak ÖDERO’nun işbu Sözleşme’de belirtilen e-posta adresine yapılır. Bu durumda ilgili işlem/Komisyon bedeli Müşteri’ye ve/veya Alt Üye İşyeri’ne aktarılmayarak ÖDERO tarafından doğrudan Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına iade edilebilecek, bildirim anında işlem/Komisyon bedeli Müşteri/Alt Üye İşyeri’ne aktarılmış ise ÖDERO ilgili tutarları Müşteri’den iade talep ederek (Müşteri iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup ÖDERO’nun bedeli Müşteri'ye ve/veya Alt Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktaracaktır. Müşteri, kendisinden ve/veya Alt Üye İşyeri’nden kaynaklanan nedenlerden ötürü ÖDERO’nun chargeback (ters ibraz) talebi ile karşılaşması ve Kullanıcı’ya / Kullanıcı’nın ödeme hizmetin sağlayıcısına ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ödeme yapılan tutarın ÖDERO tarafından kendisine rücu / mahsup edilebileceğini kabul ve beyan eder.

4.46. İşlemin 3D güvenlik tedbirleri gibi İşlem Doğrulama Kodu ile yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kullanıcı tarafından yapılacak itirazlarda sorumluluk rejimi, Mastercard, Visa, BKM vb. ulusal ve uluslar arası kart kuruluşları kurallarına göre yorumlanacaktır ve itirazlar bu kuruluşların kurallarına göre Kullanıcı’nın kart bankası ile Sistem Ortağı banka aracılığıyla çözümlenecektir. ÖDERO ve Üye İşyeri, Sistem Ortağı tarafından ÖDERO’ya iletilecek olan itiraz sonucuna uymakla yükümlüdür.

4.47. İşbu sözleşme kapsamında döviz cinsindeki işlem tutarının Kullanıcı’ya geri ödenmesi halinde kurlardaki değişimlerden kaynaklanan kur farkı Müşteri tarafından derhal ödenir. ÖDERO’nun mahsup hakkı saklıdır.

4.48. İşbu sözleşme kapsamında ÖDERO’ya yapılacak ödemeler ve/veya ÖDERO tarafından yapılacak tahsilatlarda ÖDERO’nun konuya ilişkin masrafları, söz konusu olması halinde vergi kalemleri ve de faiz tutarları ayrıca ödemeye/tahsilata konu tutarlara eklenecektir.

4.49. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ilgili ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı veya Ödeme Aracı sahibi, kendi ödeme hizmet sağlayıcısına bu yönde bildirim yapmasından önceki son yirmi dört saatte yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın 250 (ikiyüzelli) TL tutarına kadar olan bölümünden sorumlu olacaktır. Bahsi geçen nedenlerle gerçekleşen yetkisiz işlemin Müşteri’nin bir kusurundan kaynaklanması halinde, Müşteri, Kullanıcı veya Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve/veya ÖDERO nezdinde doğacak zararı tazmin edecek ve ÖDERO’nun diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri (faiz, tazminat, idari ceza vs.) karşılayacaktır. Ayrıca Müşteri, Kullanıcı’dan yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Kullanıcı’ya iade edilmek üzere ÖDERO’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise, 250 TL’nin üzerinde kalan ve ÖDERO’nun Kullanıcı’ya ve/veya Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm Bedeller (Faiz, Tazminat, İdari Ceza Vs.) Üye İşyeri’nden tahsil veya lüzum görülmesi halinde Müşteri Tarafından ÖDERO’nun ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın derhal, nakden ve defaten ÖDERO’ya ödenecek ve/veya Müşteri’ye yapılacak ödemelerden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup edilecektir.

4.50. ÖDERO, Müşteri’nin Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerine aykırılığı halinde her türlü zararının tazminini talep edebileceği için zarar kalemlerini Müşteri’nin alacaklarından mahsup edebilecektir ve ilgili alacağın/tazmin hakkının doğduğu tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçecek süre için ilgili kanuni faizleri işletebilecektir.

4.51. Kullanıcılar’ın ilettiği ödeme tutarının Sözleşme’de düzenlenen aksi durumlar saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin ödeme hesabına ya da ödeme hesabından ÖDERO’ya bildirdiği banka hesabına gönderilmemesi veya ÖDERO tarafından hatalı gönderilmesi halinde ÖDERO, gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen tutarı gecikmeksizin Müşteri’ye iade eder veya Müşteri’nin hesabını eski durumuna getirir. Müşteri’nin söz konusu işlemin gerçekleşmeme veya hatalı gerçekleşme nedenine ilişkin ÖDERO’dan bilgi talep etmesi halinde, ÖDERO talep edilen bilgiyi elde etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonucu Müşteri’ye bildirir. ÖDERO, Müşteri’nin bankası veya Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. ÖDERO’nun; Müşteri’nin ve/veya Alt Üye İşyeri’nin ihmal veya kusuru gibi Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Müşteri’ye yapacağı bildirimle Ödeme Emri’nin geri alınması talebi sonucu hatalı Ödeme İşlemi’ne konu bedelin geri alınması halinde ÖDERO’nun işbu Sözleşme’de belirtilen ters ibraz (chargeback) hükümlerine ilişkin hakları saklıdır.

4.52. Müşteri, ÖDERO tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmesi için ÖDERO’nun sağlayacağı çevrimiçi yazılımlara ve internet sitelerine erişim sağlamasının gerekli olduğunu kabul eder ve söz konusu yazılım ve sitelere erişmekte kullanacağı donanım ve yazılımların gerekli teknik özelliklere sahip olması gerektiğinin bilincindedir. ÖDERO, söz konusu hizmetlere ilişkin bildirimleri hizmetlerini sunduğu yazılım ve internet siteleri üzerinden iletecek ve ayrıca Müşteri'nin kayıt esnasında beyan ettiği kurumsal e-posta adresine yapacaktır. Müşteri, güvenlik ve veri gizliliği olaylarına ilişkin olanlar dahil olmak üzere bildirimleri ÖDERO’nun hizmetlerin kullanımına ilişkin sağlayacağı çevrimiçi portaller, internet siteleri üzerinden ve ÖDERO’ya ait [info@oderopay.com.tr] e-posta adresine yapacaktır.

4.53. Müşteri, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform'un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform'u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

4.54. ÖDERO, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform'u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Müşteri bu anlamda ÖDERO'ya azami desteği sağlayacak ve ÖDERO’nun talimatlarına uygun davranacaktır. Müşteri, İnternet Sitesi’ne, Platform'a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, Kişisel Veri İhlali ve virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal ÖDERO'yu yazılı olarak bilgilendirecektir.

4.55. Müşteri, İnternet Sitesi'ne ilişkin her türlü güvenliği sağlayacak olup, ÖDERO’nun bizzat kendi sistemi ile ilgili hususlar dışında İnternet Sitesi'nde yer alan her türlü verinin korunmasından bizzat ve münhasıran sorumludur. Müşteri, İnternet Sitesi'ni ve bağlı bulunduğu sunucularını, uygun deneyim ve uzmanlığa sahip üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalar ve yazılımlar vasıtasıyla virüs veya üçüncü şahıs saldırıları başta olmak üzere her türlü dış etkenden korumakla yükümlüdür.

4.56. Müşteri, Hassas Ödeme Verileri'nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacak, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında ÖDERO’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir. Buna ek olarak Müşteri, ÖDERO tarafından iletilen Servis’e ilişkin kimlik doğrulama süreçlerine ilişkin tedbirler başta olmak üzere güvenlik tedbirlerini de en kısa sürede kendi süreçlerinde tesis etmekle ve güvenliğe ilişkin ÖDERO talimatlarına uymakla yükümlüdür. Müşteri, işbu kapsamdaki harcama ve masraflarını ÖDERO’ya yansıtamaz.

4.57. Müşteri, ÖDERO’nun Müşteri’ye sunmakta olduğu portaller gibi teknik altyapılar üzerinde yapabileceği değişiklik, iyileştirme ve güncelleme faaliyetleri öncesinde ya da sırasında söz konusu alanlara erişimi askıya alınabileceğini ve geçici olarak durdurulabileceğini kabul eder.

4.58. Ödeme Emri’nin ÖDERO’ya iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilecek olup, Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde ise Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. Müşteri, söz konusu Ödeme Emri’nin tatil günleri hariç saat 23:59’a kadar iletilebileceğini, daha geç vakitte gelen Ödeme Emri’nin ÖDERO tarafından ertesi iş günü alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak ÖDERO’yu yetkilendirdikten sonra, söz konusu Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine kadar işlemi geri alabilecektir. Sözleşme kapsamında uygulanacak blokaj süreleri, ÖDERO’ya ödenecek Komisyon bedelleri, işlem limitleri, sunulacak ek hizmetlere ilişkin belirlenecek diğer ücretler gibi bilgiler Panel üzerinden görüntülenebilmektedir. Müşteri, işbu hususları incelemek ve takip etmekle yükümlüdür.

4.59. Ödeme İşlemi işlemin ÖDERO tarafından Sistem Ortağı’na iletilmesinden itibaren toplam 300 saniye içinde tamamlanacaktır. Ancak Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın kart bankasından kaynaklanan sebepler, teknik arzılar ve mücbir sebeplerden doğacak gecikmeler, kesintiler sebebiyle bu sürenin uzaması durumunda ÖDERO’nun bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.60. ÖDERO, Ödeme Emri’nin verilmesinin ardından Müşteri tarafından kendisi veya Alt Üye İşyeri bilgilerinin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Müşteri'nin hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. ÖDERO, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi'nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

4.61. Ödeme İşlemi'nin tamamlanmasını müteakip ÖDERO aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Panel aracılığıyla Müşteri’ye sağlayacaktır. Müşteri’nin talep etmesi halinde bu bilgilendirmeler bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın ÖDERO tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılabilecektir.

 • Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifre,
 • Ödeme İşlemi'nin Müşteri’nin ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını,
 • Ödenmesi gereken toplam ücret ve Komisyon’ların dökümü,
 • Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru (varsa),
 • Ödeme tutarlarının Müşteri’nin kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi

4.62. ÖDERO, Platform'un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak ÖDERO’nun sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Müşteri'nin herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

4.63. İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlar haricinde gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için ÖDERO, yapacağı kesintileri iş günleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olmakla beraber, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detaylar Müşteri'ye bildirilecektir.

4.64. ÖDERO, Panel'e kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform'un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. ÖDERO, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları'ndan, internet bağlantısından, hizmet aldığı 3. kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecektir.

4.65. Müşteri, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alt Üye İşyerleri ve Kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından çözümlenmesi ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsel sorunlarda Alt Üye İşyerleri’ni ve Kullanıcılar'ı bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, Alt Üye İşyerileri’ni, Kullanıcılar'ı ve diğer kullanıcılarını ÖDERO çalışanlarına yönlendirmeyecektir.

4.66. Müşteri, Alt Üye İşyerleri ve Kullanıcılar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar Müşteri, Alt Üye İşyerleri ve Kullanıcılar arasında çözüme ulaştırılacak olup, ÖDERO bu işlemler ve uyuşmazlıklara taraf olmayacaktır. Ancak, ÖDERO böyle bir durumda Müşteri'ye ilgili belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. ÖDERO’nun bu madde kapsamında herhangi bir Alt Üye İşyeri veya Kullanıcı'ya bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Müşteri bunu derhal tazmin edecektir.

4.67. Müşteri, kendisinin veya Alt Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere aykırı eylemleri halinde ÖDERO nezdinde doğacak tüm hak kaybı ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.68. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesi, yürürlükte kalmaya devam edecek olan haklar ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Kullanıcı'dan veya Sistem Ortağı'ndan gelebilecek ters ibraz (chargeback) talepleri gibi Müşteri'nin sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından Müşteri'nin sorumluluğu devam edecektir.

4.69. ÖDERO, ücretler dahil Sözleşme koşullarında zaman zaman değişiklik yapabilecektir. Bu değişikliklerin kapsamı ve yürürlük tarihi, Panel veya başkaca iletişim araçları vasıtasıyla Müşteri’ye bildirilecek ve değişiklikler bildirim tarihini takip eden 2 gün içinde yürürlüğe girecektir. Müşteri böyle bir durumda dilerse, bu değişikliğe itiraz etmek ve ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesine kadar Sözleşme’yi, herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içinde değişikliğe itiraz edilmemesi halinde, Sözleşme değişikliği Müşteri’ce kabul edilmiş sayılır.

4.70. Sözleşme’nin imzası ÖDERO’nun Müşteri’yi burada düzenlenen tüm Servisler’den yararlandıracağı anlamına gelmemektedir. Müşteri’nin talep ettiği Servisler’den hangilerinin sunulacağı konusu, ÖDERO’nun nihai takdirindedir.

4.71. ÖDERO Kullanıcı tarafından iletilen bedelleri Müşteri’ye aktarmasını takiben Kullanıcı’yı ödemenin tamamlandığına dair işlem sonrasında derhal bilgilendirir. ÖDERO Müşteri’nin gönderen olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin şu bilgileri Müşteri’nin ödeme hesabı borçlandırıldıktan hemen sonra Müşteri’ye raporlayacaktır: (i) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcı’ya ilişkin bilgi, (ii) Müşteri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, (iii) Ödeme işlemi için Müşteri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, (iv) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutar, (v) Ödeme emrinin alındığı veya Müşteri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi. ÖDERO, Müşteri’nin alıcı olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında ise gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin şu bilgileri ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında Müşteri’ye raporlayacaktır: (i) Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi, (ii) Ödeme İşlemi'nin Müşteri tarafından ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını, (iii) Ödenmesi gereken toplam ücret ve komisyonların dökümünü, (iv) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu, (v) Ödeme tutarlarının Kullanıcı’nın kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi. Müşteri’nin talep etmesi halinde bu bilgilendirmeler bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, ÖDERO tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılabilecektir.

4.72. Müşteri, Ödeme Hizmetleri kapsamında fonu kredi kartı ile ödemesi halinde, bu fonu geri çekmek isterse ilgili fon ancak aynı kredi kartı hesabına iletilerek çekilebilecektir. Geri ödemeden önce Müşteri’nin kredi kartının iptal edilmiş olduğu durumda, fonun geri ödenmesi fon yatıran Üye İşyeri adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilecektir. Üye İşyeri, kendisi adına açılmış bir ödeme hesabına ödeme yapılması halinde, ÖDERO tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceğini ve ek süreçler uygulanabileceğini kabul eder.

4.73. Talep ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmak şartıyla Müşteri, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. ÖDERO bu durumda, Müşteri’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep edebilir. Ancak her halde, ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan ÖDERO’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Müşteri’ye bildirimde bulunulması hallerinde, Müşteri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. İşbu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde ÖDERO 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını gerekçeleri ile birlikte, Müşteri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek Müşteri’ye bildirecektir.

4.74. Müşteri, herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olup olmadığı yönünde elinden gelen makul çaba ile sektör standartları çerçevesinde kontroller tesis edecektir. Müşteri, bu kapsamda ilgili Ödeme Aracı’nın yetkisiz ve/veya hileli kullanıldığına dair bir kanaati oluşması halinde Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna dair şüphe duyduğu durumlarda ödemeyi kabul etmeyerek ÖDERO’yu bu husustan yazılı olarak ve derhal haberdar edecektir.

4.75. Sözleşme kapsamında Müşteri’nin ÖDERO’nun güvensiz ve/veya şüpheli addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması ve de hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde ÖDERO Müşteri’ye yapacağı bildirimle sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Aracı’nı geçici veya süresiz olarak kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda ÖDERO mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Müşteri’nin kullanımına sunacaktır.

5. CÜZDAN HİZMETİ

5.1. ÖDERO, Müşteri ile işbu kapsamda anlaşılmış olması halinde Müşteri’nin İnternet Sitesi’nde kullanılabilen Cüzdan altyapısını sağlamayı ve bu cüzdanların Kullanıcılar’ca kullanılabilmesi amacıyla Sözleşme’de yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri de kendisine bildirilen kurulum, entegrasyon ve lisans bedellerini ödemeyi kabul eder. Altyapıya, kuruluma ve entegrasyona ilişkin takvim, Taraflarca ayrıca belirlenecektir. 

5.2. Cüzdan’a ilişkin hükümler, işbu model kapsamında yorumlanır ve uygulanır. Taraflar işbu model üzerinde karşılıklı mutabakat ile değişiklik yapabilir.

5.3. Müşteri, işbu madde 5 kapsamındaki hizmetleri, Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, sadece Cüzdan ve İnternet Sitesi kapsamında konumlandıracağını, İnternet Sitesi dışında başka platformlarda, uygulamalarda, internet sitelerinde ve/veya işbu Sözleşme’de öngörülmeyen sair amaçlar ile kullanmayacağını/kullandırmayacağını, işbu Sözleşme konusu ile aynı ve/veya benzer olan başka faaliyetleri için kullanmayacağını, üçüncü kişilere kesinlikle altyapı olarak kullandırmayacağını, yazılım ve/veya entegrasyon dokümanları ile ilgili herhangi bir kopyalama, kiralama ve/veya dokümanlar üzerinde değişikliği yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Müşteri, Cüzdan hizmetine ilişkin arayüz ve sair ekranlarda Cüzdan hizmetinin ÖDERO tarafından sunulduğunu belirten, ÖDERO tarafından belirlenerek kendisine iletilen ifadeye yer verecektir. ÖDERO, yalnızca Cüzdan hizmeti sunacak olup Cüzdan’a ilişkin diğer ifade ve unsurların, sair faaliyetlerin mevzuata uyumundan Müşteri sorumludur. Müşteri, Cüzdan kapsamındaki Ödeme Hizmetlerinin ÖDERO tarafından sağlandığını açıkça belirtmekten ve yürürlükteki mevzuatın bu anlamda gerekliliklerini sağlamaktan münhasıran sorumludur.

5.5. Altyapıya ilişkin tüm haklar ÖDERO’ya aittir. ÖDERO, işbu Sözleşme kapsamı ve süresi ile sınırlı ve alt lisanslanamaz olarak Cüzdan altyapısına ilişkin fikri mülkiyete konu eserleri kullanma hakkını, münhasır olmayan bir şekilde, Sözleşme süresince Müşteri’ye vermeyi kabul eder. Ek geliştirmelere ilişkin olarak Taraflar’ın mutabakatı ile ilerlenecektir. Müşteri, Cüzdan altyapısını yalnızca işbu maddede belirtilen kapsamda kullanacak olup bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda ÖDERO tarafından Cüzdan altyapısı kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

5.6. Müşteri, Cüzdan’a ilişkin olarak ÖDERO’nun bilgisi ve izni olmaksızın üçüncü taraflarla altyapıya, teknik özelliklere ve/veya Cüzdan’ın işleyişine ilişkin herhangi bir işbirliği / hizmet alımı gerçekleştiremez veya kendisi işbu kapsamdaki işlemleri ÖDERO’nun bilgisi ve izni olmaksızın gerçekleştirmez.

5.7. ÖDERO, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Müşteri harici üçüncü taraflara da Sanal Cüzdan hizmeti sağlayabilir.

5.8. ÖDERO, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde ya da kendi inisiyatifi dahilinde herhangi bir onay almaksızın Cüzdan altyapısında değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir ve/veya birtakım unsurları kaldırabilir.

5.9. Müşteri, ÖDERO tarafından Müşteri sistemlerinin ve/veya İnternet Sitesi sistemlerinin denetlenebileceğini, bu konuda bilgi ve belge talep edilebileceğini, Cüzdan’ın altyapısının İnternet Sitesi’ne uygunluğunun testlere tabi tutulabileceğini ve işbu kapsamda Cüzdan altyapısı nezdinde risk teşkil eden bir durumun tespiti halinde altyapı hizmetlerinin askıya alınabileceğini veya durdurulabileceğini bildiğini kabul eder.

5.10. Müşteri; Cüzdan altyapısını, işleyişini ve bu kapsamdaki hizmetleri etkileyebilecek olan / etkileyen / ilgilendiren tüm işlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğünün sağlanmasına yönelik en az ÖDERO’nun sağladığı düzeyde gerekli tedbirleri alarak (verinin iletimi, işlenmesi ve saklanması aşamalarının tamamını kapsayacak şekilde) bunların doğruluğunu, tamlığını ve güvenilirliğini temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

5.11. Cüzdan’ın ÖDERO tarafından sağlandığını (Kullanıcılar dahil) üçüncü taraflara belirtme yükümlülüğü, Müşteri’ye aittir.

5.12. Müşteri, Cüzdan’ın Kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi için öncelikle ÖDERO’nun hizmet şartlarının (sözleşmenin akdi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb.) tamamlanması gerektiğini bildiğini kabul eder.

5.13. Müşteri, Cüzdan’ı kullanan Kullanıcılar’a ÖDERO metinlerini (Kişisel Verilerin korunması mevzuatı kapsamında aydınlatma metni, açık rıza beyanı, çerçeve Sözleşme vb.) İnternet Sitesi’nin ilgili kayıt/Cüzdan arayüzlerinde talep edilen şekilde konumlandıracağını, onay/beyan alınan hallerde bu onay ve beyanları İnternet Sitesi üzerinden ileride ispata elverişli bir şekilde alınmasını ve elektronik kaydın tamlığını, doğruluğunu ve bütünlüğünü temin ederek kaydedilmesini sağlayacağını, işbu kayıtları talep halinde okunabilir ve işlenebilir şekilde ÖDERO’ya vereceğini, ÖDERO’nun güncelleme taleplerini derhal yerine getireceğini ve işbu kapsamda tam bir işbirliği içerisinde bulunacağını taahhüt eder.

5.14. Müşteri, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen alışverişlerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından Elektronik Para kullanılan hallerde, Sözleşme kapsamında düzenlenen ödemeler ve/veya sair kesintiler söz konusu Elektronik Para üzerinden yapılacak, kalan Elektronik Para tutarı Müşteri’nin Ödeme Hesabı’na aktarılacaktır.

5.15. Kullanıcılar’ın elektronik para ile ödeme yapması halinde, söz konusu elektronik para fona çevrilerek Kanun’un 12.1(a) maddesi kapsamında açılmış olan Müşteri’nin ÖDERO nezdindeki Ödeme Hesabı’na aktarılacaktır. Ödeme Hesabı’nda bulunan bedel taraflar arasında anlaşılan vadede veya Müşteri’nin talebi doğrultusunda Müşteri’nin belirttiği IBAN numarasına sahip banka hesabına gönderilecektir. Bu talep, Panel üzerinden veya ÖDERO’nun belirleyeceği sair yöntemlerle iletilecek olup, bu yöntemler dışında alınan talepler geçerli kabul edilmeyecektir. ÖDERO, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Müşteri’nin bu talebi üzerine IBAN numarası başta olmak üzere tüm gerekli bilgilerin Müşteri tarafından ÖDERO’ya temin edilmesini takiben belirlenen sürede gerçekleştirecektir.

5.16. ÖDERO nezdinde herhangi bir sahtecilik, yetkisiz ve/veya hatalı işlem vb. şüphe doğması veya buna ilişkin Kullanıcı ve/veya bankalardan ÖDERO’ya bir talep / şikayet yöneltilmesi halinde ÖDERO Elektronik Para kullanımını durdurabilir.

5.17. Bu madde hükümleri Elektronik Para hizmeti verilmesi halinde geçerli olacak olup diğer maddeler bu madde içeriğinde aksi belirtilmediği sürece Elektronik Para’ya da uygulanacaktır.

6. KART SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. ÖDERO’nun Sözleşme’de öngörülen bedeller karşılığında kart saklama hizmetlerini sağlayabilmesi için İnternet Sitesi üzerinden ödeme yapan Kullanıcı’ya ödeme sonrası ÖDERO üzerinden kart saklama hizmeti almak isteyip istemediğinin sorulması, ileride ispata elverişli şekilde ilgili onayının alınması, daha önce kartını saklayan Kullanıcı’ya da kayıtlı kart veya kartlarının Müşteri’nin ilgili arayüzünde gösterilmesi gerekmektedir. Kartlarını kart saklama hizmetleri kapsamında eklemek isteyen Kullanıcılar, ilgili sayfaya yönlendirilerek kart bilgilerini Müşteri’nin ÖDERO talimatları uyarınca İnternet Sitesi’nde sunacağı arayüz üzerinden ekleyeceklerdir. ÖDERO, Kullanıcı’nın kartına ilişkin kart bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.

6.2. Kullanıcı’nın kartını çıkaran kuruluşun işleme onay vermemesi veya Kullanıcı’nın kart çıkaran kuruluşça gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru şekilde ve belirlenen zamanda girmemiş olması gibi sebeplerle kart saklama hizmetinden faydalanamaması ve işlemin tamamlanamaması halinde, bu tür bilgi ve işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle ÖDERO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3. ÖDERO, Kullanıcı’nın kişisel verilerini, kart bilgisini, kart saklama ve yaptığı işlemlere ilişkin bilgileri işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler ve kart saklama servisinin işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu Sözleşme kapsamında belirlenen koşullarda, Müşteri’ye veya Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın kart çıkaran kuruluşuna iletebilir. Bu kapsamda kart saklama hizmetinden faydalanmak isteyen Kullanıcı, doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra ÖDERO’nun belirlediği kapsamda kart saklama hizmetinden yararlanarak Ödeme İşlemi gerçekleştirebilecektir.

6.4. ÖDERO, Kullanıcılar’ın kart saklama hizmetini kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirmek suretiyle; istatistiki ve performansa ilişkin değerlendirmelerde, ÖDERO ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, süreçleri kapsamında raporlar oluşturmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

6.5. ÖDERO, resmi makamların mevzuat kapsamında kendisinden talepte bulunması halinde, Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri, kart bilgisini, Kullanıcı’nın kart saklama hizmeti kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri talepte bulunan resmi makamlara iletecektir.

6.6. ÖDERO kart saklama hizmeti kapsamında Müşteri’ye, (uygulanabilir olduğu sürece) her zaman Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartları (PCI DSS) ile Ödeme Uygulaması Veri Güvenliği Standartlarına (PA DSS) uygun bir altyapı sağlayacaktır. ÖDERO, kart saklama hizmetiyle bağlantılı olarak yalnızca PCI standartlarına uygun hizmet sağlayıcılardan faydalanacaktır. ÖDERO, sağladığı hizmet kapsamında kart verilerinin (kart hamilinin hesap numarası, son kullanma tarihi ve CVC2/CVV2 verisi) hiçbir zaman okunabilir bir şekilde saklanmayacağını beyan eder. Kart saklama hizmetleri kapsamında, CVC2/CVV2 verileri ise hiçbir zaman saklanmayacaktır. “CVC2/CVV2 Verileri”, ödeme kartının arka yüzünde imza panelinde kart numarasının sağ tarafında yazılı olan üç veya dört haneli numara anlamına gelmektedir. (American Express Kartlarında bu numara, Kart tanımlama verilerinin üzerinde, ön tarafta yazılıdır.)

6.7. Kart saklama hizmeti kapsamında gerçekleştirilecek kart saklama hizmetlerine ilişkin Kullanıcılar’dan kişisel verilerin korunmasına dair birincil ve ikincil düzenlemeler doğrultusunda gerekli izin ve onayların alınması, münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri işbu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ÖDERO nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin edecektir.

6.8. Kart saklama hizmeti kapsamında Kullanıcılar’a ait kart verileri Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin Sözleşme’nin sona ermesinden sonra başka bir kart saklama hizmeti sağlayıcısıyla çalışmak istemesi ve ÖDERO’dan talepte bulunması halinde, Kullanıcı verilerinin aktarılmasına ilişkin ortaya çıkacak masrafların Müşteri tarafından karşılanması koşuluyla, ÖDERO Kullanıcı kart verilerini Müşteri’ye sağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanıcı kart verilerinin aktarımına ilişkin ortaya çıkabilecek her türlü masraf Müşteri tarafından karşılanacak olup, masrafların karşılanmaması halinde ÖDERO’nun veri aktarımına ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7. GATEWAY YAZILIM LİSANSI VE KULLANIM KOŞULLARI

7.1. ÖDERO, Yazılım’ı taraflar arasında anlaşılan bedel doğrultusunda Müşteri’nin kullanımına sunacaktır. ÖDERO, tarafından sağlanan Yazılım Müşteri tarafından devredilemez veya alt lisanslanamaz, başka amaçla kullandırılamaz. Sözleşme süresi ile sınırlı kiralama şeklinde ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alması amacıyla münhasır olmayan kullanım hakkı (basit lisans) sağlamaktadır. Bu kapsamda tanımlanan Sanal POS’lar münhasıran Müşteri ve ÖDERO’nun de anlaşmalı olduğu ilgili Alt Üye İşyeri tarafından kullanılabilir, sair üçüncü kişilere kullandırılamaz.

7.2. Müşteri, Yazılım’ı yalnızca İnternet Sitesi’nde konumlandırmaktan, İnternet Sitesi’nin güvenliğini sağlamaktan, Yazılım aracılığı ile işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için İnternet Sitesi’nde bulunan ödeme yöntemlerini Kullanıcı’ya sunmaktan (uygun ödeme yönteminin seçilmesine imkan vermekten), Yazılım’ın kullanımı için ÖDERO kullanım talimatlarına uymaktan, gerekli güncellemeleri gerçekleştirmekten, Yazılım kurallarına uygun olarak Yazılım’ı kullanmaktan, İnternet Sitesi ile Yazılım’ın entegrasyonunu ÖDERO yönlendirmeleri uyarınca gerçekleştirmekten, işbu Sözleşme madde 7’nin öngördüğü sınırlı kullanım hakkının ötesinde faydalanma/paylaşma/kullandırma faaliyetleri gerçekleştirmemekten, Yazılım’a etkisi olabilecek siber güvenlik ve/veya Kişisel veri ihlallerinden ÖDERO’yu derhal haberdar etmekten, Yazılım’ı hileli kazanç elde etmek/yarar sağlamak için kullanmamaktan ve kullandırmamaktan sorumludur. İşbu yükümlülüklere aykırılık halinde ÖDERO, Yazılım’ın kullanımını durdurabilir, askıya alabilir ve/veya Sözleşme’yi feshedebilir. ÖDERO’nun zararlarının tazminine ilişkin tüm hakları saklıdır. Müşteri, Yazılım’a ilişkin güvenlik standartlarının değişebileceğini, ÖDERO tarafından Yazılım üzerinde bakım ve onarım faaliyetlerinin söz konusu olabileceğini, Yazılım’ın sürekli çalışacağına ilişkin ÖDERO’nun bir taahhüdünün bulunmadığını ve Yazılım’da kesintilerin gündeme gelebileceğini, ÖDERO’nun Yazılım kapsamındaki Gateway imkanlarını sağlaması kapsamında anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcılarının kural ve süreçlerinin uygulanacağını, üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının iş, işlem ve eylemlerinden ÖDERO’nun sorumlu olmadığını bildiğini kabul eder.

7.3. Müşteri, Yazılım’a ait tüm fikri, ticari ve sair hakların ya ÖDERO’ya ait olduğunu veya ÖDERO’nun bu hakları icra etme yetkisini haiz olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme kapsamında ÖDERO tarafından sağlanan Yazılım’ın uyarlama, dokümantasyon, geliştirme, özelleştirme, ürün, yazılım, kaynak kodu ve sair fikir eseri üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer kanunlardan doğmuş ve doğacak tüm haklar, fikri, mali ve sınai mülkiyet hakları, her türlü faydalanma hakları, mali ve işletme hakları ve ticari sır niteliğindeki değerler ya ÖDERO’ya aittir ya da ÖDERO bu haklara ilişkin yetkileri haizdir. Müşteri, Yazılım üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz, Yazılım’ı kopyalayamaz, başkalarına kullandıramaz, devredemez, satamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz ve kendisine verilen lisans bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir iş, işlem ve tasarruf haklarının mevcudiyeti ya da kendi tüzel kişiliği bünyesi dışında kullandırılması ve sair mali hakları verdiği şekilde yorumlanmayacaktır. Müşteri, Yazılım’a müdahale edemez ya da ÖDERO tarafından sunulmadığı sürece Yazılım’ı güncelleyemez, Yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapamaz, Yazılım’ı kaynak koda dönüştüremez ve/veya derlemesini çözemez.

7.4. Müşteri, ÖDERO tarafından talep edilmesi halinde gerekli makul altyapı, donanım, medya, ekipman, destek, bilgi, mekân, belge ve veriyi temin edecek ve erişime izin verecektir.

7.5. ÖDERO; geliştirme, hata düzeltmeleri yapma, yeni versiyonlara yükseltme ve benzeri iyileştirme işlemleri için teknik bakımlar ve güncellemeler yapabilecektir.

7.6. Yazılım’ın kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk başta olmak üzere tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. ÖDERO, Müşteri’nin Yazılım’a ilişkin faaliyetleri sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda üçüncü kişilerce ÖDERO’ya yönlendirilebilecek tüm zararlar ilk talepte ödenmek üzere Müşteri’ye rücu edilecektir.

7.7. İşbu Sözleşme’nin sair hükümleri, uygulanabilir olduğu ölçüde Yazılım’a ve Yazılım kullanımına uygulanacaktır.

8. ÖDERO LOGOSUNUN KULLANILMASI

8.1. Müşteri, yapacağı her türlü tanıtımda ÖDERO ismini, logosunu, ÖDERO’nun yazılı onayı olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Müşteri, ödeme sayfasında yer alan lisansör kuruluşlara (Visa, Mastercard v.b.) ait logoların yer aldığı alanda ÖDERO’nun logosuna da https://www.oderopay.com.tr/biz-kimiz adresindeki güncel formatı kullanarak yer verecektir. Müşteri bu alanda ÖDERO’nun yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ile ÖDERO tarafından Müşteri 'ye sağlanan ödeme alt yapısı hizmeti, Müşteri’nin ilgili web sitesinde "Bu web sitesinin ödeme hizmetleri Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından sağlanmaktadır" cümlesi ile duyurulacaktır.

8.3. ÖDERO, Platform'u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını Müşteri 'ye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda ÖDERO değiştirilen materyalleri Müşteri 'nin kullanımına açacaktır. Bunun ardından Müşteri, İnternet Sitesi'nde kullanıma açılan logoyu ve diğer materyalleri güncelleyecektir.

8.4. Müşteri, ÖDERO’nun kendisine yazılı olarak bilgi vermesinin ardından, makul süre içerisinde ÖDERO logosunu ve/veya diğer bilgileri, tanıtım materyallerini güncellemekle yükümlü olacaktır.

8.5. Müşteri, ÖDERO’nun web sitesinde, Müşteri'nin unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Üye İşyeri, İnternet Sitesi alan adı, unvan, marka ve logolarının adına tescilli olduğunu ve bunların ÖDERO tarafından kullanılabilmesi konusunda başkaca bir izne gerek olmadığını, ÖDERO tarafından talep edilen bir formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri ÖDERO’ya sağlamakla yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.

9. MALİ HÜKÜMLER

9.1. Sözleşme kapsamında ödenecek ücret ve komisyonlar, Panel’de belirtilmiştir. Müşteri, bu Sözleşme’nin imzası/onaylanması öncesinde söz konusu oranları okumuş ve kabul etmiştir. ÖDERO tarafından söz konusu oranlarda tek taraflı olarak değişiklik yapılabilecek ve/veya yeni ücret/komisyon tipleri ihdas edilebilecek olup bu değişiklikler Panel veya başka iletişim araçlarıyla Müşteri’ye bildirilecek ve bildirimi takip eden 2 gün içinde geçerli olacaktır. Müşteri, Panel aracılığıyla yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. Sözleşme kapsamında belirlenen Komisyonlar vergi hariç rakamlar olup, Komisyonlar’a ayrıca BSMV ve doğması halinde diğer her türlü vergi ilave edilecek ve vergiler eklenmiş olan tutar Müşteri’den tahsil edilecektir.

9.2. ÖDERO’nun sorumluluğu yalnızca Kullanıcı tarafından yapılan ödemelerle sınırlı olup Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmeyen bir ödemeye ilişkin Müşteri'ye karşı herhangi bir ödeme yükümlülüğü altında bulunmaz.

9.3. ÖDERO Müşteri adına tahsil ettiği tutarları, kararlaştırılan Komisyon vb. hizmet bedeli ve ücretleri mahsup ettikten sonra Kullanıcı tarafından ödemenin gerçekleştirilmesini takiben yasal yükümlülükleri ve Müşteri ile olan ticari koşullar çerçevesinde Panel’de yer alan ve ÖDERO tarafından belirlenen blokaj süresi içerisinde Müşteri'nin banka hesabına aktaracaktır. Müşteri, Kullanıcı tarafından ödemesi yapılmayan herhangi bir tutara ilişkin ÖDERO’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

9.4. İşbu Sözleşme konusu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Hizmetlerin yabancı para birimleri ile sunulması halinde ise ÖDERO tarafından TCMB Efektif Döviz Satış Kuru uygulanacaktır. ÖDERO, Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasının ardından ödeme işleminin baz alındığı döviz kuruna ilişkin bilgileri Müşteri'ye iletecektir.

9.5. ÖDERO, Müşteri'nin faydalandığı Ödeme Hizmetleri kapsamında kesilen Komisyon ücretinin yer aldığı ücret dökümünü Müşteri Paneli’nde sunacaktır.

9.6. Üye İşyeri’nin mevzuat ile getirilen bilgilendirme yükümlülüklerinin dışında, ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin Sözleşme’de öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, ÖDERO Üye İşyeri’nden en fazla bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilir. ÖDERO, ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alabilir.

10. CEZAİ ŞART

10.1. Müşteri, işbu Sözleşme'ye aykırı davranarak zarara sebep olması halinde ÖDERO’ya, ÖDERO’nun Sözleşmeyi feshetme ve zararlarını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendisine tahsis edilmiş sanal POS üzerinden son 3 (üç) ay boyunca geçen işlemlerin toplam tutarı/hacmi tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. ÖDERO, cezai şart tutarını doğrudan Üye İşyeri’nden talep edebileceği gibi Müşteri’ye yapılacak ödemelerden veya işbu Sözleşme uyarınca talep edildiği takdirde, Üye İşyeri’nden alınan teminat aracılığıyla mahsup edebilir. Müşteri, ÖDERO tarafından riskli olarak nitelendirilen ve sanal POS’un münhasıran Müşteri’ce kullanılmaması, Müşteri tarafından zarara sebep olunması ve yetkisiz işleme ilişkin maddelerinde tanımlanan durumlarda ÖDERO’nun işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. ÖDERO’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

11. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

11.1. Sözleşme, Müşteri tarafından çevrim içi olarak onaylandığı veya imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

11.2. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi durumunda diğer Taraf ihlal eden Taraf’a noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile yazılı bir bildirimde bulunarak başka bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Yükümlülüklerin ihlali halinde Sözleşme’yi ihlal eden Taraf, varsa diğer Taraf’ın uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

11.3. Taraflar, hiçbir neden göstermeksizin her zaman için 1 (bir) ay öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi tek taraflı olarak, herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilirler. Böyle bir durumda, söz konusu 1 (bir) aylık süre boyunca, Müşteri, son 3 (üç) ay içinde gerçekleştirdiği işlemlerin %30’u (yüzdeotuz) kadar işlem limitine tabi olacak ve işlem limitinin dolması halinde 1 aylık fesih süresinin sona erip ermediğine bakılmaksızın, ÖDERO bildirim yapmadan, hizmetlerini durdurabilecektir. Üye İşyeri, Panel aracılığıyla burada belirtilen işlem limitinin dolup olmadığını takip etmekle yükümlüdür.

11.4. Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas hali, kayyum tayini veya faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması veya faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Ayrıca İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenen başkaca derhal fesih halleri saklı kalmakla birlikte, Sözleşmenin imza tarihi itibariyle Müşteri’nin mevcut hakim sermaye yapısının değişmesi, Müşteri veya Müşteri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlar hakkında ÖDERO veya 3.kişiler tarafından, Müşteri’nin bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini engelleyecek, tehlikeye düşürecek nitelikte yasal takip yapılması, dava açılması, Müşteri veya Müşteri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlar hakkında ÖDERO’ya haciz talimatları tebliğ edilmesi, konkordato talebinde bulunulması, tasfiye işlemlerine başlaması, Müşteri’nin kartlı sistem kuruluşları kurallarına aykırı davranması, sahte kartlarla işlem yapması, bu Sözleşme tahtında belirlenen kurallara aykırı davranması, Kullanıcı’lara ait kart bilgilerinin gizliliğine aykırı davranışlarda bulunması, Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemler nedeni ile ÖDERO’nun adli veya idari para cezası veya başkaca bir cezaya veya talimatlandırmaya maruz kalması, Müşteri’nin satış tutarına ilaveten komisyon, ücret alması, ÖDERO tarafından sunulan hizmetleri amacı dışında veya gerçek olmayan mal/hizmet satışı için kullanması, yetkisiz olmasına veya taksit yasaklısı olmasına rağmen sattığı mal ve hizmetlere taksit uygulaması, yasal olmayan ürünlerin satışını gerçekleştirmesi veya ÖDERO’nun kendi ihtiyarında yapacağı değerlendirme sonucunda Müşteri’nin bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesinin tehlikeye düştüğüne dair ciddi bir kanaatin oluşması halinde ÖDERO, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını durdurmaya yetkili olup, bu sebeplerle derhal Sözleşme’yi de sona erdirebilecektir.

11.5. Sözleşme’nin feshi halinde; ÖDERO, fesih tarihinden önce gerçekleşmiş işlemler için, fesih tarihinden sonra da, harcama itirazı, Banka ve MASAK başta olmak üzere resmi kurum/kuruluş veya Sistem Ortakları’ndan gelebilecek taleplere istinaden Müşteri’den bilgi-belge isteminde bulunabilir ve Müşteri'nin sorumluluğuna gidebilir. Bu takdirde öncelikle Müşteri’den alınmış olan teminat mevcutsa, teminatın belirli bir kısmı sorumluluk tutarı ölçüsünde ve süresince bloke edilir.

11.6. ÖDERO’nun işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde Servisler’in sunulmasına imkan veren lisansların herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

12. MARKA VE FİRKİ MÜLKİYET

12.1. ÖDERO’nun internet sitesinde ve Müşteri’ye sağladığı ara yüzlerde ve portallerde bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı ÖDERO’ya aittir. İşbu mecra ve alanların tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya mecra veya alandan faydalanmanın ötesinde kullanılması, mecra ve alanın dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile içeriklerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Müşteri'nin (i) ÖDERO’ya ait yazılımların, portallerin ve ara yüzlerin güvenliğini tehdit edebilecek, bunların çalışmasını veya diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) yazılımlara, portallere ve ara yüzlere bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, bu alanlarda yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) ÖDERO’ya ait yazılımların, portallerin ve ara yüzlerin çalışmasını engelleyecek başka yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması, ÖDERO tarafından sunulanlara bunları entegre etmeye çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, ÖDERO sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

12.2. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri yerine getirirken herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarını ihlal etmemeyi, herhangi bir kişinin marka, patent, telif hakkı, ticari sır gibi haklarına halel getirmemeyi taahhüt eder. Müşteri, bu yükümlülüğü ihlalinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararların kendisine rücu edileceğini kabul eder.

12.3. Taraflar’dan hiçbiri, diğer Taraf’ın ticari markalarını herhangi bir şekilde küçük düşürecek ve ticari markaları dolayısıyla sahip olduğu itibarını zedeleyecek ve/veya itibarına zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Taraflar’dan hiçbiri, diğer Taraf’ın ticari markalarını hiçbir zaman kötüye kullanmayacak ve kendisini diğer Taraf’ın iştiraki, ortağı, acentası ve/veya yasal temsilcisi olarak tanıtmayacaktır. İşbu madde ticari markalarına ilişkin verilen kullanma/gösterme haklarına ve bu hakların bağlantılı kullanımına, Sözleşme’nin sona ermesi/feshedilmesi halinde derhal son verilecektir.

13. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. Müşteri, Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verilere ilişkin olarak; 6698 sayılı Kanun’a, buna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun verdiği ilke kararları başta olmak üzere, Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranacağını, faaliyetlerini 6698 sayılı Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürüteceğini; Kişisel Verileri Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını; Kişisel Veriler’e; kendi çalışanı veya ilgili üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını; çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve ÖDERO nezdinde doğan her türlü zararı ÖDERO’nun talebi üzerinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini; Kişisel Veriler’in özel nitelikli kişisel veri olması durumunda söz konusu verileri, Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına ve niteliklerine uygun bir şekilde işleyeceğini, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/2/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararı başta olmak üzere diğer ilgili karar ve düzenlemelerine uygun hareket edeceğini, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği tüm tedbirleri derhal yerine getireceğini, bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Bu kapsamda Müşteri, ÖDERO’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Ödeme Aracı ile gerçekleştirilen İşlemler'e yönelik şikâyetlerin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla Kullanıcılar'ın kişisel bilgilerini ÖDERO ile kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak paylaşacak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun olarak aydınlatacağını, şartların gerektirmesi durumunda ilgili kişilere gerekli açık rıza beyanlarını sunacağını ve açık rıza vermeyen ilgili kişilerin Kişisel Verilerini bu kapsamda ÖDERO’ya aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. Müşteri, kendisinin, Alt Üye İşyeri’nin ve Kullanıcı'nın kişisel bilgilerinin ÖDERO ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar için paylaşılabilmesine dair bir sözleşme yapmakla ve/veya gerekli onayları almakla, ilgili kişileri aydınlatmakla, bilgilerin doğru ve güncel olmasını ve bilgiler arasında özel nitelikli verilerin bulunmamasını sağlamakla yükümlü olup, bu sözleşmenin yapılmaması/onayın alınmaması nedeniyle ÖDERO sorumlu olmayacak, bu kapsamda üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde Müşteri ÖDERO’yu bu manada tazmin edecektir.

13.4. Taraflar yasal saklama zorunlulukları olması ve Sözleşmenin ifası amacıyla işlediği Kişisel Verilerin münhasıran kendi veri sorumlusu sıfatıyla sahip olduğu verilerle doğrudan ilgili olmaması halinde hali hariç olmak üzere, Sözleşme’nin ve/veya kişisel verinin işleme amacının sona ermesi ile birlikte bu kapsamda işlediği Kişisel Verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü kaydı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a ve ikincil mevzuata uygun olarak sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini ve imhaya ilişkin kayıtların ise en az üç yıl süre ile muhafaza edeceğini ve karşı tarafça talep edilmesi halinde bu imha kayıtlarını diğer Taraf’a sunmayı kabul ve taahhüt ederler.

13.5. Müşteri herhangi bir Kişisel veri ihlali veya ihlal şüphesi olması ve bu durumun doğrudan ÖDERO’yu ilgilendirmesi halinde, durumu derhal ve en geç bu durumun tespitinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde ÖDERO’ya bildirmekle yükümlü olacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.6. Taraflar kendilerine iletilen Kişisel Verilerin aynı zamanda "gizli bilgi" olduğunun, kendilerine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedirler.

13.7. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında diğer Taraf’tan herhangi bir şekilde temin edecekleri bilgileri Sözleşme’de ve mevzuatta belirtilen istisnalar dışında, devamlı olarak gizli tutacaklarını, saklayacaklarını, bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ifşa eden Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceklerini, bu taahhüde çalışanlarının ve hizmet ifasında görevlendirdiği kişilerin de uyacağını ve bu kişilerin ihlali halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir. Herhangi bir Taraf, yasal zorunluluklar çerçevesinde bilgi ifşasında bulunduğu takdirde bu hususta ilgili Taraf’a derhal yazılı bildirimde bulunmakla yükümlü olacaktır.

13.8. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgilerin ÖDERO tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka ve MASAK başta olmak üzere ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. ÖDERO tarafından Banka ve MASAK talebi başta olmak üzere herhangi bir nedenle talep edilen bilgi ve belgeler, derhal ve en geç 3 (üç) gün içerisinde ÖDERO’ya sunulacaktır. Temin edilemeyen belge ve bilgiler nedeniyle gerçekleşebilecek zararlardan Müşteri, ÖDERO’ya karşı sorumlu olacaktır.

13.9. ÖDERO tarafından Müşteri’ye aktarılan her türlü bilgi ve bunların kopyaları ÖDERO’nun mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. ÖDERO’nun yazılı izni olmadan bu bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Şirket tarafından çoğaltılmayacaktır. Müşteri, işbu maddedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli tedbir ve önlemleri almak, personelini bu kapsamda bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, personelinin her türlü ihlalinden doğrudan sorumlu olacaktır.

13.10. Taraflar, diğer Taraf’ın yazılı talebi üzerine ya da ticari amacın tamamlanmasıyla (hangisi ilk olarak meydana gelirse) gizli bilgilere ait orijinal belgeleri, orijinal belgenin asıl sahibi olan Taraf’a derhal iade edecek veya bu belgeleri imha edecek olup imha kayıtlarını da 7 işgünü içerisinde orijinal belgenin asıl sahibi olan Taraf’a iletecektir.

13.11. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

14. SÖZLEŞMENİN UZAKTAN İLETİŞİM ARACI İLE KURULMASI

14.1. İşbu Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracılığıyla kurulması halinde, diğer hükümlerine ek olarak işbu madde kapsamındaki hükümler uygulanacaktır.

14.2. Sözleşme, telefon, faks, elektronik posta mesajı, kurumsal internet sitesi (www.oderopay.com.tr), dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye İşyeri ile ÖDERO’nun fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ve ÖDERO tarafından belirlenen her türlü kanaldan kurulabilecektir.

14.3. Uzaktan iletişim aracının kullanımı esnasında Üye İşyeri ÖDERO tarafından iletilen talimatlara uymak ve karşılaştığı problemlerle ilgili ÖDERO ile iletişime geçmekle yükümlüdür.

14.4. Uzaktan iletişim aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar fiziki ve elektronik ortamda ÖDERO tarafından mevzuatta farklı bir düzenleme yer almadığı takdirde asgari olarak10 (on) yıl süreyle saklanacaktır. Üye İşyeri; sağladığı bu bilgi, belge ve kayıtların doğru ve güncel olduğunu, ÖDERO ise işbu bilgi, belge ve kayıtların gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder.

14.5. ÖDERO, hangi Üye İşyerleri ve hangi hizmet türleri için Sözleşme’nin uzaktan iletişim araçları ile kurulabileceğine yönelik olarak; kurulan sözleşme kapsamında gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Üye İşyerinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak risk değerlendirmesi yapacaktır. Üye İşyeri, ÖDERO’nun risk değerlendirmesinde elde ettiği sonuçlara göre Sözleşme’nin Taraflar’ın eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına karar verebileceğini kabul eder.

14.6. Üye İşyeri, Banka’nın ve/veya ÖDERO’nun, uzaktan iletişim aracı ile kurulan Sözleşme kapsamında ÖDERO tarafından sunulacak Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin çeşitli sınırlamalar getirebileceğini kabul eder.

15. YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ

15.1. ÖDERO Tebliğ uyarınca, sahtekârlık ya da dolandırıcılık amaçlı işlemler ile mali suç kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri tespit etmek ve önlemek amacıyla üye işyerleri aracılığı ile gerçekleştirilen tüm işlemler için takip mekanizmaları tesis etmekle ve şüpheli veya yüksek riskli işlemleri detaylı olarak değerlendirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda, Müşteri, kendisinin ve sunduğu hizmetlerin ÖDERO tarafından takip edileceğini kabul eder. Bu kapsamda Müşteri, ÖDERO’nun kendisine yönelik risk değerlendirme çalışması yapmaya, sunduğu hizmetin sosyal mühendislik faaliyetlerine konu olmadığı kontrol etmeye ve Müşteri tarafından kendisine belirtilen hizmet ile gerçekte sunulan hizmetin uyumluluğu konusunda Müşteri’den bilgi talep etmeye, hizmetlere ilişkin yoğun müşteri şikâyeti olması durumunda risk değerlendirmesini gözden geçirerek gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğunu peşinen kabul eder.

15.2. Müşteri aşağıdaki işlem ve kontrollerin ÖDERO tarafından gerçekleştirilebileceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda ÖDERO:

15.2.1. Yüksek riskli işlemleri filtreleyerek değerlendirir ve bu filtrelere takılan müşterileri daha yakından takip eder.

15.2.2. Yürütmekte olduğu risk yönetimi faaliyetleri kapsamında, kuruluş tarafından Kanun ve işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmetlerin, yasa dışı bahis başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için sosyal medya ve çevrim içi platformlar dâhil gerekli araştırmaların yapılması ve bu tür işlemlerin önlenmesi için uygun tedbirlerin alınmasını sağlar.

15.2.3. Madde 15.2.2. uyarınca alınacak tedbirler kapsamında ÖDERO, (a) Görevlendireceği personel tarafından sosyal medya ve çevrim içi platformlar başta olmak üzere yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıyan sanal mecralarda ÖDERO üzerinden para transferi yapılmasına ilişkin yer alan linkler kullanılarak ÖDERO nezdinde hangi kişilerin, hesapların, kartların, işyerlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edilmesini sağlamaya yetkilidir. (b) Tespit edilen üye işyerlerine ödeme hizmeti sunulmasının ivedi olarak sonlandırmasını, bu müşterilere para gönderen veya bu müşteriler tarafından para gönderilen kişilerin, hesapların, kartların, işyerlerinin de tespit edilerek yakın takibe alınması ve yasa dışı bahis başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığına veya rol aldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda bu üye işyerlerine de ödeme hizmeti sunulmasının sonlandırılmasını, (c) Yukarıda (a) bendinde yer alan adımların, yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıyan sanal mecralarda ÖDERO üzerinden para transferi yapılmasına ilişkin diğer kişilerin, hesapların, kartların, işyerlerinin kullanılmadığına ilişkin makul görüş oluşuncaya kadar tekrarlanmamasını, (ç) Bu madde uyarınca tespit edilen üye işyerlerinin, hesapların, kartların, bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıt altına alması, kayıt altına alınan söz konusu müşterilerin ve bu müşteriler üzerinden gerçekleşen işlemlerin Bankaya ve yasa dışı işlemin mahiyetine bağlı olarak başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu olmak üzere ilgili kamu otoritelerine raporlanmasını, (d) Kontrolü yapılan ve yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıdığı tespit edilen sanal mecraların da kayıt altına alınarak TCMB’ye ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilmesini sağlamaya yetkili ve yükümlüdür.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den ve bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

17. DEVİR VE TEMLİK

Müşteri, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak, yükümlülük ve taahhütlerini diğer ÖDERO’nun açık ve yazılı iznini almadan kısmen ya da tamamen, üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara devredemeyecek, devir ve temlik edemeyecektir.

18. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, bir bölümünün ya da hükümlerinin, herhangi bir mahkeme ya da yetkili bir diğer makam tarafından geçersiz, uygulanamaz ve hükümsüz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm, işbu Sözleşme’den ayrılmış ya da çıkarılmış olarak kabul edilecektir. Bu halde Sözleşme’nin geri kalan tüm hükümleri geçerliliğini korur. Taraflar, diğer hükümlerin arasına bu hükmün yerine yasaların izin verdiği ölçüde ve çıkarılan kelimelerin anlamına ve amacına mümkün olduğunca en yakın şekilde yeni bir hüküm koymayı kabul etmektedir.

19. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın veritabanlarında tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

20. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ÖDERO işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

21. SAİR HÜKÜMLER

21.1. ÖDERO ve Müşteri birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca akdedilmesi ve uygulanması sonucunda Taraflar arasında ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren veya benzeri bir ilişki doğmaz.

21.2. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler, mevzuatta daha uzun bir süre belirtilmediyse, Müşteri tarafından işlem tarihini müteakip asgari 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır.

21.3. Müşteri; adres değişikliğini, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklileri mağazası(ları)nın veya işletmelerinin kısmen veya tamamen satılmasını, kiralanmasını, işletmesinin devredilmesini veya her ne suretle olursa olsun el (sahip) veya kontrol değiştirmesini, mevcut faaliyetlerini önemli ölçüde durdurmasını/ durdurulmasını veya askıya almasını/alınmasını İnternet Sitesi'nin veya Müşteri’nin faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde (URL, satış yöntemi/yöntemleri, satışa konu malda/mallarda, verilen hizmet/hizmetlerde yapılan değişiklikler dahil), ÖDERO’ya aynı gün noter veya iadeli taahhütlü mektup (alma haberli mektup) aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen haller (adres değişikliği hariç) Sözleşme ilişkisinin devamını etkileyebileceğinden, ÖDERO’nun böylesi durumlarda Sözleşme ilişkisine devam edip etmeyeceği ile ilgili değerlendirme yapma ve gerektiğinde haklı nedenle Sözleşme’yi süresinden önce feshetme hakkı mevcuttur. Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. ÖDERO, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin başvuru esnasında belirttiği elektronik posta adresi aracılığıyla yapacaktır.

21.4. İşbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü resim, harç, damga vergisi ve vergi Taraflarca yarı yarıya ve eşit olarak ödenecektir. Ancak damga vergisi vergi dairesine ÖDERO tarafından yatırılacak ve Müşteri’nin payına düşen tutar, ÖDERO tarafından Müşteri’ye yapılacak ödemelerden resen mahsup edilecektir.

21.5. Taraflar, işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. ÖDERO, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri 'ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme'de belirtilen zamanlarda Müşteri’nin belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme'yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

21.6. ÖDERO, işbu Sözleşme’nin en güncel bir örneğini web sitesinde hazır bulundurur.

21.7. Taraflar işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda kurulmuş olması halinde elektronik ortamda vermiş oldukları onayın geçerli olduğunu kabul etmektedirler.