ALT ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Çerçeve Üye İşyeri Sözleşmesi (“Sözleşme”), ${contractSentDate} tarihinde aşağıda bilgileri yer alan Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (“ÖDERO”) ile ÖDERO’nun ödeme hizmetlerinden yararlanan iş yeri (“Üye İşyeri”) arasında, Üye İşyeri tarafından gerekli bilgilerin sağlanması, kayıt oluşturulması ve ÖDERO tarafından bu bilgilerin onaylanması akabinde Üye İşyeri'nin işbu Sözleşme’yi çevrim içi olarak onaylaması veya imzalaması suretiyle akdedilmiştir.

TOKEN ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sk. A Apt. No: 21 A/44 Sarıyer/İstanbul

Sicil No: 252183-5

Mersis No: 0847043603800001

Kurumsal e-posta: [ info@oderopay.com.tr ]

ÜYE İŞYERİ:

Unvan: ${legalCompanyTitle}

Adres: ${address}

Vergi Daire ve No.: ${taxOffice}- ${taxNumber}

Telefon No: ${phoneNumber}

E-Posta adresi: ${email}

Kimlik Tanımlayıcısı:

Üye İşyeri ve ÖDERO birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. Alıcı: Ödeme İşlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

2.2. 5549 sayılı Kanun: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun.

2.3. 6698 sayılı Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun.

2.4. 6493 sayılı Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

2.5. Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

2.6. BKM: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 

2.7. Cüzdan: ÖDERO’nun altyapısı ve markasıyla Kullanıcılar’a sunulan ve Kullanıcı adına ÖDERO nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan Sanal Cüzdan

2.8. Elektronik Para: ÖDERO tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, Cüzdan’da elektronik olarak saklanan, 6493 sayılı Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.

2.9. Gönderen: Ödeme Hesabından veya Ödeme Hesabı olmaksızın Ödeme Emri’ni veren Kullanıcı’yı

2.10. Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Kullanıcı’nın iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Kullanıcı’nın ilgili mal veya hizmeti almadığı ödeme işlemi.

2.11. İşlem Doğrulama Kodu: Kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle kendisini sisteme tanıtan bir müşterinin gerçekleştirmek istediği işleme özgü olmak ve belirli bir geçerlilik süresi içinde işlem onayında kullanılmak üzere oluşturulan, finansal sonuç doğuran işlemlerde kişiye onay anında ilgili işlem bilgisi ile birlikte gösterilen ve alıcı veya tutarın değişmesiyle geçersiz hale gelen bilgiyi

2.12. Kimlik Tanımlayıcı: ÖDERO tarafından Üye İşyeri’nin kimliğinin belirlenmesi ve diğer Üye İşyerleri’nden ayırt edilmesi amacıyla Üye İşyeri’ne özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu

2.13. Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

2.14. Kişisel Veri ihlali: Yasa dışı, yetki dışı ya da istem dışı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesine, silinmesine, kaybolmasına, iletilmesine, değiştirilmesine, depolanmasına veya başka bir ortama kaydedilmesine, işlenmesine, ifşa edilmesine ve söz konusu verilere erişilmesine neden olan güvenlik ihlalini

2.15. Komisyon: Üye İşyeri’nin Pazaryeri üzerindeki satışları üzerinden ÖDERO’ya ve Pazaryeri İşleticisi’ne ödediği ücret

2.16. Kullanıcı: İnternet Sitesi üzerinden Üye İşyeri’nce sunulan ürün ve hizmetleri satın alan kişi.

2.17. Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesi için kullanılan cüzdan, sanal POS, kart, cep telefonu, şifre ve benzeri ödeme araçları.

2.18. Ödeme Emri: Kullanıcı ya da Üye İşyeri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na verilen talimat.

2.19. Ödeme Hesabı: Üye İşyeri adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap.

2.20. Ödeme Hizmetleri: ÖDERO’nun Banka’dan almış olduğu faaliyet izni çerçevesinde ve Sözleşme uyarınca Üye İşyeri’ne sunduğu ve sunmayı taahhüt ettiği 6493 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde tanımlanan sanal POS hizmetleri dahil süreklilik arz eden düzenli/periyodik nitelikteki ödeme hizmetlerini kapsamaktadır. Tek seferlik ödeme hizmetleri işbu Sözleşme kapsamının dışındadır.

2.21. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da belirtilen kuruluşlar

2.22. Ödeme İşlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyeti.

2.23. Panel: Üye İşyeri’ne tahsis edilmiş bilgi almak, belge yüklemek gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebileceği arayüz.

2.24. Pazaryeri: Üye İşyeri’nin diğer tacirlerle birlikte ürün ve hizmetlerini konumlandırdığı, ÖDERO ile iş birliği içerisinde olan aracı hizmet sağlayıcılar tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama vb. elektronik ticaret mecraları.

2.25. Pazaryeri işleticisi: Pazaryerinin kurulması, işletilmesi ve idaresinden sorumlu olan, ÖDERO ve Üye İşyeri ile ayrı ayrı sözleşme ilişkisinde olan aracı hizmet sağlayıcı.

2.26. Platform: ÖDERO tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan oluşan sanal yapı.

2.27. Sistem Ortağı: Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi ve Ödeme Hizmetleri’nin sağlanması konusunda iş birliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu.

2.28. Şüpheli İşlem: Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem veya herhangi bir şekilde mevzuata aykırı olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

2.29. Üye İşyeri: Madde 1 altında bilgileri verilen ve ÖDERO tarafından sunulan ödeme hizmetinden yararlanarak ürün ve hizmet sunmakta olup işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi.

2.30. Tebliğ: 1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’i ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Bu Sözleşme, 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ÖDERO tarafından; Üye İşyeri’nin Pazaryeri’nde üzerinden satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin bedellerinin Üye İşyeri’ne ödenmesi ve Sözleşme kapsamında belirtilen diğer hususlara ilişkin olarak Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. TARAFLAR’IN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÖDERO, bu Sözleşme uyarınca sunacağı Ödeme Hizmetleri kapsamında, Üye İşyeri’nce sunulan mal ve hizmetler karşılığında Kullanıcı tarafından gönderilen bedeller üzerinden Pazaryeri’nin ÖDERO’ya bildireceği bakiyeyi, Sözleşme’de belirtilen koşulların sağlanması kaydı ile ve hem Pazaryeri İşleticisi hem de kendi Komisyon bedelini düştükten sonra Üye İşyeri’ne aktarmayı ve Üye İşyeri’nin Ödeme Hesabında tutulan bu bakiyenin Üye İşyeri’ne ait ve ÖDERO’ya bildirilmiş/ÖDERO tarafından Üye İşyeri’ne bildirilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşik banka hesabına aktarılmasını taahhüt etmektedir.

4.2. Üye İşyeri, işbu Sözleşme’yi akdetmeye ehil bulunduğunu ve kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, Üye İşyeri adına ve hesabına üçüncü bir kişinin hareket etmesi durumunda ise gerekli yetkileri haiz olduğunu beyan eder. Üye İşyeri adına ve/veya hesabına hareket etmeye yetkili üçüncü kişinin herhangi bir sebepten ötürü değişmesi halinde Üye İşyeri, işbu değişikliği ÖDERO’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri adına ve hesabına hareket eden üçüncü kişinin yetkisiz olarak gerçekleştirebileceği işlemlerle ilgili tüm sorumluluk Üye İşyeri'ne aittir.

4.3. Üye İşyeri, başkası hesabına hareket etmesi ve/veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgileri ile faaliyet alanı gibi bilgilerinin değişmesi halinde bu durumları 5549 sayılı Kanun dahil ilgili mevzuata uygun olarak ÖDERO’ya derhal yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder. ÖDERO, bu madde uyarınca veya sair sebepler ile Üye İşyeri’ne yönelik kimlik tespit ve/veya bilgi temin talebinde bulunabilir.

4.4. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için asgari olarak ad soyad, bulunması halinde temsilci ad soyad, T.C. Kimlik numarası, ticari unvan, adres, banka hesap bilgilerini ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere kimlik tespiti açısından talep edilen diğer tüm bilgileri 3 (üç) gün içinde ÖDERO’ya sağlamakla yükümlüdür. Üye İşyeri, bu bilgi ve belgelerin ÖDERO tarafından posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, TCMB tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edilebileceğini kabul eder.

4.5. Üye İşyeri, ÖDERO’ya sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt etmektedir. ÖDERO, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak Üye İşyeri'nin sağladığı bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek üzere çeşitli doğrulama tedbirleri alabilecektir. Üye İşyeri sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde derhal ilgili değişiklikleri başvuru esnasında paylaştığı resmi kurumsal e-posta adresi üzerinden yazılı iletişime geçerek ÖDERO’yu bilgilendirecek ve teyidi için gerek duyulan tüm evrakları 3 (üç) gün içinde ÖDERO’ya sunacaktır.

4.6. ÖDERO, işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmetler için Üye İşyeri’ne özgü eşsiz bir kimlik tanımlayıcı tanımlayacak olup aynı kimlik tanımlayıcı Sözleşme’nin sona ermesinin üzerinden 10 (on) yıl geçmedikçe başka bir Üye İşyeri’ne tanımlanamaz.

4.7. Üye İşyeri, faaliyetlerinin yurtiçi ve yurtdışı kartlı sistem kuruluşlarının, Sistem Ortakları’nın kurallarına, düzenlemelerine ve yasal düzenlemelere uygunluk açısından ÖDERO tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulabileceğini kabul eder. Yapılan değerlendirme sonucunda ÖDERO’nun Üye İşyeri’ne Ödeme Hizmeti vermeme hakkı bulunacaktır. Üye İşyeri ayrıca, ÖDERO’nun ve Sistem Ortakları’nın Mastercard, Visa, BKM (Bankalara Arası Kart Merkezi) vb. ulusal ve uluslararası kart kuruluşları kurallarına ve Sistem Ortakları ile olan sözleşmelere tabi olduğunu bildiğini, ÖDERO ve Sistem Ortaklarının bu kapsamda yükümlülüklerine aykırılık teşkil edecek davranışlardan kaçınacağını, bu kurallar uyarınca ÖDERO tarafından kendisinden talep edilecek ek bilgi/belgeleri sunacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Üye İşyeri, ÖDERO’nun Ödeme Hizmetleri’ni ilgili yükümlülüklere uyma zorunluluğu nedeniyle derhal feshedebileceğini ve bu fesih nedeniyle ÖDERO’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Üye işyeri, BKM tarafından işyeri kayıt sisteminin kurulması akabinde kendisine özgülenmiş bir işyeri kodu verileceğini kabul eder. Söz konusu işyeri kodu, işbu sözleşme sonucunda kurulacak hizmet ilişkisi ile birlikte tahsis edilebileceği gibi, bu sözleşmeden bağımsız olarak Üye İşyeri’ne tahsis edilmiş olabilir. Her durumda ÖDERO, Sözleşme’nin kurulması öncesinde ve sırasında BKM nezdinde tutulan işyeri kayıt sistemini sorgulayabilecek ve Üye İşyeri’nin geçmişte çalıştığı diğer ödeme hizmet sağlayıcıları ve bu sağlayıcılarla arasındaki sözleşmelerin sonlandırılma durumu ile nedenleri dahil olmak üzere, buradaki bilgileri bilgileri kendi risk değerlendirme süreçlerine veri olarak dahil edebilecektir. Üye İşyeri, ÖDERO’nun Sözleşme süresince yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla BKM Sistemi’nden kendisine ilişkin olumsuz bir kayıt olup olmadığını kontrol etmeye ve olumsuz bir kayıt bulunması durumunda ÖDERO’nun kaydın içeriğine göre kendisi ile ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili olduğunu kabul eder. İşyeri kodu asgari olarak adres bilgisi ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleştirilerek ve bu bilgilere özgülenerek, yurt dışında yerleşik işyerleri için ise bu bilgilerin ilgili ülkedeki muadilleri ile eşleştirilerek oluşturulacaktır. ÖDERO tarafından Ödeme Hizmetleri’nin sunulabilmesi için bu işyeri kodunun kullanılması zorunlu olup Üye İşyeri, birden fazla işyeri koduna sahip olamayacağını, işyeri kodunun değişmesi ya da geçerliliğini yitirmesi durumunda ÖDERO’yu derhal bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. ÖDERO, bu hüküm uyarınca alınacak bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için uygun gördüğü ilave önlemler alabilir. Üye işyeri, bu maddede belirtilen işyeri kodunun tahsisi, kullanılması, sorgulanması ve buna bağlı süreçlerle ilgili olarak TCMB ile BKM tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun davranacağını, bu kapsamda ÖDERO tarafından kendisine iletilecek uyarı ve talimatları gözeteceğini kabul ve beyan eder. Üye İşyeri hakkında hizmet yasağı gibi bir zorunluluk bulunmaması durumunda dahi ÖDERO, BKM Sistemindeki kayıtların içeriğini göz önünde bulundurarak risk yönetimi çerçevesinde Üye İşyeri ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmaya ve gerekmesi halinde Üye İşyeri’nden tespit edilen riskleri gidermesini ve risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonları almasını talep etmeye veya risk düzeyinin yönetilemeyecek düzeyde olduğuna ÖDERO tarafından karar verilmesi durumunda Üye İşyeri ile işbu Sözleşme’yi akdetmemeye/feshetmeye yetkilidir. Üye işyeri, Sözleşme’yi onaylayarak işbu madde uyarınca gerçekleştirilecek işlemlere, bilgi paylaşımlarına ve sorgulamalara onay vermiş olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

4.9. Üye İşyeri, ÖDERO’nun mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bir Ödeme Hizmeti Sağlayıcı kuruluş olduğunu, bu kapsamda her türlü faaliyetinde mevzuata ve bu doğrultuda Banka’nın denetimine tabi olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu kapsamda Üye İşyeri, mevzuata aykırı işlem yapmayacağını, mevzuatta gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik neticesinde kendisine ek yükümlülükler getirilmesi halinde bunlara gecikmeksizin uyacağını, kendisinden mevzuat uyarınca ÖDERO, ÖDERO’nun bağımsız denetçileri ve/veya Banka tarafından Sözleşme kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.10. Üye İşyeri, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda, sair sebepler ile ek doğrulama, onay ve çeşitli süreçlere tabi olabileceğini kabul eder. ÖDERO kendi takdirinde olmak üzere Üye İşyeri’nden ek bilgi ve belge ile nakdi ya da gayri nakdi teminat talep edebilecek ve teminat tesis edilinceye değin hizmet vermekten imtina edebilecek, vermekte olduğu hizmeti durdurabilecektir. talep edebilecektir. ÖDERO, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce Üye İşyeri ile telefonla arama dahil çeşitli yöntemlerle iletişime geçerek Sözleşme’nin akdedilmesine ilişkin şartları kesinleştirmek amacıyla görüşme yapabilecektir. ÖDERO, herhangi bir sebep göstermeksizin Üye İşyeri tarafından gerekli bilgiler sunulsa dahi Üye İşyeri ile Sözleşme akdetmeyi veya Sözleşme akdedilmiş olsa bile Sözleşme’yi hizmet vermeyi reddedebilecek veya Sözleşme’yi feshedebilecektir.

4.11. Üye İşyeri, İşbu Sözleşme kapsamında tahsil edilecek ücretlerin aktarılacağı bankaya ait bilgileri, Panel yüz üzerinden ÖDERO’ya sağlayacaktır. ÖDERO’ya bildireceği banka hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda ve vergi levhası üzerindeki unvana/şahsa ait olması Üye İşyeri'nin sorumluluğundadır. Bildirilen banka hesabının, Üye İşyeri adına kayıtlı olmaması halinde ise bu hesaba ÖDERO tarafından ödeme yapılmayacaktır.

4.12. Üye İşyeri, Ödeme Hizmetleri’nden faydalanmaya başlamadan önce merchant.oderopay.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak talep edilen bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu bilgiler, Üye İşyeri’nin yetkilendireceği çalışanı/temsilcisi tarafından sağlanacaktır. Portale erişim için kullanılacak şifreler ve diğer erişim yetkilendirmesi bileşenleri ÖDERO tarafından sağlanacaktır. Üye İşyeri, ÖDERO arayüzlerine/portallerine erişim için gerekli olan tüm şifreleri gizli tutacağını, yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve tahsis amacı dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Erişim için kullanılan şifreleri elinde bulunduran çalışan/yetkilinin görevine son verilmesi ya da yetkisinin geri alınması sonrasında şifrelerin değiştirilmesi yükümlülüğü dahil, söz konusu şifrelerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması Üye İşyeri'nin sorumluluğunda olup ilgili şifreler ile gerçekleştirilen her türlü işlem Üye İşyeri tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir. Üye İşyeri, sorumluluğu altında bulunan şifrelerin yetkisiz üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde bu durumu derhal ÖDERO’ya bildirecektir. Bu hususta geç kalınması veya bildirimin hiç yapılmaması sonucu meydana gelebilecek her türlü zarardan ve gerçekleştirilecek tüm işlemlerden Üye İşyeri sorumlu olacaktır.

4.13. Üye İşyeri, ÖDERO tarafından talep edilen isim, URL ile IP bilgileri, yerleşik olunan adres (şehir, ülke, posta kodu), chargeback rakamları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi ve belgeleri derhal ÖDERO’ya sağlamayı taahhüt eder. Üye İşyeri, bu bilgilerin ve kayıtların Sistem Ortağı dahil üçüncü taraflar ile paylaşılabildiğini bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4.14. Üye İşyeri, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden 5549 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata uygun olarak faydalanacağını kabul ve taahhüt eder. ÖDERO, Üye İşyeri'nin işbu Sözleşme ve/veya 5549 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata aykırı faaliyetlerini tespit etmesi veya bu yönde makul bir kanaate sahip olması, Üye İşyeri hakkında bu yöndeki haberlerin çıkması gibi durumlarda halinde Üye İşyeri'nin Ödeme Hesabı’nı askıya alabilir, Ödeme Hizmetleri’ni geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

ÖDERO, aşağıdaki durumlar başta olmak ancak bunlar sınırlı olmamak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Üye İşyeri’ne ödeme yapmama hakkına sahiptir:

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”), Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları Şüpheli İşlem Rehberi kapsamında belirtilmiş olan şüpheli işlem tiplerinden herhangi birinin Servis kapsamında gerçekleşmiş veya gerçekleştiğine dair şüphe olması
 • Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
 • Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
 • Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
 • Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

4.15. Üye İşyeri’nin yasadışı nitelikli ürünleri veya hizmetleri sunduğunun anlaşılması, sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Sözleşme'de belirtilen koşullara aykırı olması, Pazaryeri’nde satışa sunulan ürün veya hizmetlerin içeriklerine ilişkin makul bir kullanıcı gözüyle herhangi bir bilgi elde edilememesi, Üye İşyerinin satışlarının ticari faaliyet alanı dışında olduğundan şüphe duyulması, Üye İşyerinin sattığı ürünlere dair fiyatların piyasa değerinden oldukça fazla veya oldukça az olduğundan şüphe duyulması, Üye işyerinin yeni açılmış ve altyapısı henüz oturmamış bir internet sitesine sahip olmasına rağmen hızlıca ve yüksek miktarlarda transferin başlamış olması ve gerçekleştirilen bir veya birden çok işlem Şüpheli İşlem bulunması, Üye İşyeri’nin sunduğu bilgi ve belgelerin gerçek olmadığının ortaya çıkması veya bu yönde şüphe bulunması başta olmak ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Üye İşyeri’nin Sözleşme kapsamında taahhütlerini yerine getirmemesi veya Sözleşme’yi ihlali halinde ÖDERO, Üye İşyeri’nin Ödeme Hesabı’nı askıya alabilir, Ödeme Hizmetleri’ni derhal geçici veya sürekli olarak durdurabilir. ÖDERO’nun Sözleşme’de yer alan fesih hükümlerine ilişkin hakkı saklıdır.

4.16. Üye İşyeri, kartlı satışlarda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile, açıkça izin verilmesi durumunda, yasal regülasyonların belirlediği taksit kurallarına uygun olarak, taksit uygulanabilen sektörlerde belirlenmiş olan taksit sayısına göre taksit uygulanabileceğini kabul eder. Üye İşyeri, taksitli işlemlerin mevzuata ve ÖDERO’nun belirlediği taksit sayılarına uygun gerçekleştireceğini beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri, mevzuatça öngörülen kurallara aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini, nakit ve kredi/banka kartlı satışlar için, indirim dönemleri de dahil olmak üzere (taksitli/taksitsiz fark etmeksizin) ayrı satış fiyatı belirlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri, ÖDERO’nun bu hükme aykırılık sebebiyle ceza veya tazminat bedelleri ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı derhal ve herhangi bir mahkeme hükmü alınmasına gerek bulunmaksızın tazmin edeceğini kabul eder.

4.17. Üye İşyeri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait Ödeme Aracı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS aracılığıyla Pazaryeri üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit teminni niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür bir işlemin ÖDERO veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi, Üye İşyeri hakkında TBB veya TKBB Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi tarafından verilmiş bir fiktif işlem kararının varlığı gibi durumlarda, ÖDERO kendisine yöneltilebilecek olası bir ödeme itirazı ihtimaline karşılık Üye İşyeri’nin hesabında yer alan ilgili işlem tutarını bloke etme yetkisine sahiptir. Bu tür bir durumda ayrıca ÖDERO tek taraflı ve derhal Üye İşyeri’nin işlemlerini durdurma ve Sözleşme'yi haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. Üye İşyeri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda Sözleşme'nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın ÖDERO’nun her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.18. Üye İşyeri, Pazaryeri’nde sunduğu ürünler veya hizmetler hakkında ÖDERO'ya bilgi vermek ve bu bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. Üye İşyeri'nin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, ÖDERO, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddedebilir veya Üye İşyeri'nin Platform’a ve Ödeme Hizmetleri’ne erişimini tamamen engelleyebilir.

4.19. ÖDERO, Üye İşyeri bünyesinde gerçekleşen ödeme işlemleriyle ilgili her türlü belgeyi Pazaryeri ve/veya Üye İşyeri'nden talep edebilir. Gerçekleşen işlemlere dair bilgi ve belgelerin 3 (üç) gün içinde ÖDERO’ya ibraz edilmesi gerekmektedir. Temin edilemeyen veya temin edilse dahi Sistem Ortağı tarafından yapılacak inceleme sonucunda kabul edilmeyen belge ve bilgiler nedeniyle gerçekleşebilecek ters ibraz (chargeback) işlemleri sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü meblağ Üye İşyeri tarafından ödenecektir.

4.20. Üye İşyeri, ÖDERO’nun ve/veya Sistem Ortağı’nın hizmet hüküm ve koşullarına uygun faaliyet göstermediği ve/veya yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği takdirde Üye İşyeri’ne sunulan hizmetin askıya alınabileceğini veya tamamen durdurulabileceğini bildiğini kabul eder.

4.21. Üye İşyeri, Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları'nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing vs.) yönelik olarak ÖDERO'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder. Sistem Ortakları’nın kuralları ve akışları öncelikli olarak uygulanacak olup Üye İşyeri, kendisi tarafından işbu kapsamda tüm kurallara uygunluğun sağlanması gerektiğini ve bu nedenle ÖDERO’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul eder.

4.22. Üye İşyeri, faaliyetlerinin çeşitli kart ağı kuruluşlarının kurallarına, düzenlemelerine ve yasal düzenlemelere uygun olacağını ve/veya sakıncalı sektörlerde veya ÖDERO / Sistem Ortağı politikaları gereği çalışılması uygun bulunmayan sektörlerde faaliyet göstermediğini ve göstermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDERO, Sistem Ortağı, mevzuat ve/veya ilgili yetkili kuruluşların kayıtlarında olumsuz kaydı bulunan veya yasaklı veya çalışılması uygun bulunmayan hallerde hizmet vermeyi askıya alabilir veya durdurabilir. Üye İşyeri, Pazaryeri'nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. Üye İşyeri Kullanıcılar'a Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te düzenlenen şekilde veya sair yasal düzenlemelerin/Sistem Ortağı’nın belirlediği ilgili taksit kurallarına uygun olarak, taksit uygulanabilen sektörlerde ve belirlenmiş olan taksit sayısına göre taksit sınırlamalarına uygun olarak taksit seçenekleri sunacaktır, mevzuatça öngörülen kurallara aykırı hiçbir sınırlama ve yasak ücretlendirme uygulaması gerçekleştirmeyecektir. ÖDERO tarafından, Pazaryeri'nde satışı hukuka aykırı olan ya da ÖDERO ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, bildirimde bulunmaksızın, Üye İşyeri bazında Platform'un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurabilir ve tüm uyarılara rağmen bu ürün ve hizmetlerin sunulmasına devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olarak Sözleşme'yi feshedebilir.

 • Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
 • Tütün ve tütün mamulleri satışı yapan, alkol ve alkollü ürün satışı,
 • Ilaç satışı ve eczanecilik faaliyetleri,
 • Saadet zinciri uygulamaları,
 • Doğrudan pazarlama (telefon ile satış),
 • Çocuk pornografisi/yetişkin içerikleri gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
 • Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
 • Reçeteli verilen ilâçların satışı,
 • Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
 • Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • Üçüncü şahıslar nezdinde ÖDERO'nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
 • Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
 • Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.
 • Ateşli silahlar ve bıçak
 • Canlı hayvan
 • Dinleme cihazları
 • Dini tarikatların desteklendiği siteler
 • Politik görüşlerin desteklendiği siteler
 • FOREX ve benzeri faaliyeti gösteren siteler
 • Kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti
 • Bunlarla sınırlı olmaksızın yasalara, genel ahlak ve adaba , ÖDERO, Sistem Ortağı, kartlı sistem kuruluşları kurallarına aykırı ürün/hizmetler

4.23. Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Üye İşyeri'ne ait olup, ÖDERO’nun Üye İşyeri’ne rücu hakkı saklıdır. Bu kapsamda, ÖDERO’nun herhangi tazminat, adli veya idari para cezası veyahut herhangi başka bir nam altında üçüncü kişilere ödeme yapmak zorunda kalması halinde Üye İşyeri, ÖDERO’nun ilk talebi üzerine derhal nakden ve defaten ÖDERO’nun zararını karşılamayı kabul eder.

4.24. Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi'nin reddedilmesi veya Platform'a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme'nin ÖDERO tarafından ihlâlini teşkil etmez.

4.25. Üye İşyeri, Pazaryeri üzerinden satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

4.26. Üye İşyeri, Pazaryeri üzerinden sunduğu mal ve hizmetler, bu mal ve hizmetlerin sağlanması süreci ve satış sonrasında sunulacak hizmetler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü işleminde tabi olduğu her türlü mevzuata uygun hareket edeceğini ve bu uyum kapsamında ÖDERO’nun taleplerini derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Yine bu kapsamda Üye İşyeri, satışı yapılacak mal ve/veya hizmetlerin mevzuata aykırı nitelik taşımayacağını, bu mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflara ÖDERO’nun taraf olmadığını, sayılanlarla sınırlı olmaksızın mal ve/veya hizmet bedelinin ÖDERO’nun herhangi bir kusuru bulunmaksızın Kullanıcı’dan tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, Kullanıcı’nın işleme itiraz etmesi, malın ve/veya hizmetin iadesini talep etmesi, ayıplı mal/hizmet iddiası dahil ilgili itiraz ve taleplerde bulunması, Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından ve/veya başta ilgili makamlar olmak üzere kamu kuruluşları ile diğer üçüncü kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir talep, itiraz, soru, şikayet iletilmesi, Üye İşyeri’nden kaynaklı olarak bir ceza veya yaptırımın söz konusu olması ve benzeri hallerde ÖDERO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu konularda sorumlu ve muhatabın kendisi ve bağlı olduğu Pazaryeri olduğunu, ÖDERO’nun bu kapsamda ödemek zorunda kalabileceği her türlü zararın kendisne ve/veya bağlı olduğu Pazaryeri’ne rücu edileceğini ve ÖDERO’nun ilk talebi üzerine bu bedelleri nakden ve defaten ÖDERO’ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri'nin bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranması halinde, ÖDERO ilgili aykırılık giderilene kadar Üye İşyeri'ne sunmuş olduğu hizmetleri askıya alma hakkına sahiptir.

4.27. Üye İşyeri, Pazaryeri’nde ürün ve hizmetlerin tam ve açık tanımlarının, ürün resimlerinin bulunacağını, ürün kategorilerinin dolu olacağını, fiyatların belirlenmiş olacağını, ürünlerin toplam tutarı üzerinden provizyon alacağını, Pazaryeri’nde çalışmayan link (bağlantı) bulunmayacağını, iptal/iade/garanti politikaları, firma ticari unvanı, kayıtlı e-posta adresi ve şehir bilgisi, işlemin gerçekleştirildiği para biriminin, mevcut olması halinde ithalat kısıtlamalarının, teslimat politikasının, işyerinin ikamet ettiği ülkenin adının yer alacağını, ve bu metinlerde yapılan kapsamlı değişiklikler için yazılı olmak kaydıya ÖDERO’ya bildirimde bulunmakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.28. ÖDERO, Üye İşyeri'ne ödenerek tamamlanmış bir Ödeme İşlemi’ni Üye İşyeri kaynaklı ayıp veya işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Kullanıcı’ya iade edilmek üzere ilgili Sistem Ortağı’na iade edebilir. Üye İşyeri’nin maddede belirtilen risklerle ilgili ÖDERO tarafından talep edilen bilgi/belgeleri kendisinden talep edilmesinin ardından 3 (üç) gün içerisinde iletmemesi, iletilen bilgi/belgelerin Sistem Ortağı tarafından yapılacak inceleme sonucu kabul edilmemesi halinde, ÖDERO, Komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Üye İşyeri'ne yapılacak sonraki Ödeme İşlemleri’nden ilgili tutarları resen mahsup etme, ilgili tutarın ödenmesini durdurma hakkına sahip olacaktır. Bu madde kapsamındaki durumlarda ÖDERO ödemenin Üye İşyeri'nin hesabına geçirilmesi için ek teminat talep edebilir. Taksitli satışlara dair iade işlemleri de bu hükme tabidir.

4.29. Üye İşyeri’nin Cüzdan hizmetinde yararlanıyor olması durumunda Üye İşyeri'ne ödenerek tamamlanmış bir Ödeme İşlemi’ni Üye İşyeri kaynaklı işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Kullanıcı’ya iade edilmek üzere doğrudan ÖDERO’ya iade edilebilir. Kullanıcı’dan ters ibraz talebi gelmesi durumunda Üye İşyeri ÖDERO tarafından kendisinden talep edilecek tüm bilgi ve belgeleri kendisinden talep edilmesi akabinde ÖDERO’ya 3 (üç) gün içinde temin etmekle yükümlü olduğunu, temin edilen bu bilgi ve belgeleri inceleyerek bu risklere ilişkin değerlendirmenin bizzat ÖDERO tarafından gerçekleştirileceğini ve Üye İşyeri’nin sunduğu bilgi ve belgelerin ÖDERO tarafından kabul edilmemesi ve itirazının ÖDERO tarafından olumsuz şekilde sonuçlandırılması durumunda tutarın ÖDERO tarafından kendisine borç geçileceğini kabul eder. Bu kapsamda, ÖDERO, Komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Üye İşyeri'ne yapılacak sonraki Ödeme İşlemleri’nden ilgili tutarları resen mahsup etme, ilgili tutarın Komisyon kapsamında ödenmesini durdurma hakkına sahip olacaktır.

4.30. Üye İşyeri, bu ve benzeri herhangi bir iade veya ters ibraz (chargeback) durumlarında, üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcıları tarafından ÖDERO’ya uygulanabilecek kesintilerin, borç olarak kaydedilen tutarların, ÖDERO tarafından Üye İşyeri için yatırılan bir sonraki Ödeme İşlemi’nden mahsup edilebileceğini veya ÖDERO tarafından talep edilmesi halinde Üye İşyeri tarafından ÖDERO’ya derhal ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ilgili bedelin ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlarda, Üye İşyeri, ÖDERO’nun tahsil etmiş olduğu Ödeme İşlemi’ne ilişkin Komisyon, hizmet bedeli ve her ne ad altında olursa olsun alınan tutarları iade etmesini talep edemez.

4.31. ÖDERO, Hatalı/Yetkisiz İşlem şüphesini doğuran durumlarda Üye İşyeri'nin hizmetlere erişimini durdurma hakkına sahiptir. Erişimin durdurulması sebebi ortadan kalktığında, ÖDERO, Üye İşyeri'nin hizmetlere yeniden erişimini sağlar.

4.32. Üye İşyeri, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği hallerde durumu Pazaryeri üzerinden ÖDERO’ya bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapılır. Bu durumda ilgili işlem/komisyon bedeli Üye İşyeri’ne ve/veya Pazaryeri’ne aktarılmayarak ÖDERO tarafından doğrudan Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına iade edilmek üzere işlem yapılacak, bildirim anında işlem/komisyon bedeli Üye İşyeri’ne ve/veya Pazaryeri’ne aktarılmış ise ÖDERO ilgili tutarları Pazaryeri’nden iade talep ederek (Pazaryeri/Üye İşyeri iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup ÖDERO’nun bedeli Üye İşyeri’ne ve/veya Pazaryeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktaracaktır. Üye İşyeri’nden kaynaklanan nedenlerden ötürü ÖDERO’nun chargeback (ters ibraz) talebi ile karşılaşması ve Kullanıcı’ya / Kullanıcı’nın ödeme hizmetin sağlayıcısına ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ödeme yapılan tutarın ÖDERO tarafından kendisine ve/veya Pazaryeri’ne rücu / mahsup edilebileceğini kabul ve beyan eder.

4.33. İşlemin 3D güvenlik tedbirleri gibi İşlem Doğrulama Kodu ile yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kullanıcı tarafından yapılacak itirazlarda sorumluluk rejimi, Mastercard, Visa, BKM vb. ulusal ve uluslar arası kart kuruluşları kurallarına göre yorumlanacaktır ve itirazlar bu kuruluşların kurallarına göre Kullanıcı’nın kart bankası ile Sistem Ortağı banka aracılığıyla çözümlenecektir. ÖDERO ve Üye İşyeri, Sistem Ortağı tarafından ÖDERO’ya iletilecek olan itiraz sonucuna uymakla yükümlüdür.

4.34. İşbu sözleşme kapsamında döviz cinsindeki işlem tutarının Kullanıcı’ya geri ödenmesi halinde kurlardaki değişimlerden kaynaklanan kur farkı ÖDERO’ya derhal ödenir. ÖDERO’nun mahsup hakkı saklıdır.

4.35. İşbu sözleşme kapsamında ÖDERO’ya yapılacak ödemeler ve/veya ÖDERO tarafından yapılacak tahsilatlarda ÖDERO’nun konuya ilişkin masrafları, söz konusu olması halinde vergi kalemleri ve de faiz tutarları ayrıca ödemeye/tahsilata konu tutarlara eklenecektir.

4.36. Ödeme İşlemi'nin tamamlanmasını müteakip ÖDERO aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin, Panel aracılığıyla Üye İşyeri’ne sağlayacaktır. Üye İşyeri’nin talep etmesi halinde bu bilgilendirmeler, bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın ÖDERO tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılabilecektir:

 • Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Üye İşyeri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifre,
 • Ödeme İşlemi'nin Üye İşyeri’nin ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,
 • Ödenmesi gereken toplam ücret ve Komisyon’ların dökümü,
 • Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru
 • Ödeme tutarlarının Üye İşyeri’nin kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi

4.37. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ilgili ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı veya Ödeme Aracı sahibi, kendi ödeme hizmet sağlayıcısına bu yönde bildirim yapmasından önceki son yirmi dört saatte yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın 250 (ikiyüzelli) TL tutarına kadar olan bölümünden sorumlu olacaktır. Bahsi geçen nedenlerle gerçekleşen yetkisiz işlemin Üye İşyeri’nin bir kusurundan kaynaklanması halinde, Üye İşyeri, Kullanıcı veya Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve/veya ÖDERO nezdinde doğacak zararı tazmin edecek ve ÖDERO’nun diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri (faiz, tazminat, idari ceza vs.) karşılayacaktır. Ayrıca Üye İşyeri, Kullanıcı’dan yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Kullanıcı’ya iade edilmek üzere ÖDERO’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise, 250 TL’nin üzerinde kalan ve ÖDERO’nun Kullanıcı’ya ve/veya Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm Bedeller (Faiz, Tazminat, İdari Ceza Vs.) Üye İşyeri’nden tahsil veya lüzum görülmesi halinde Üye İşyeri Tarafından ÖDERO’nun ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın derhal, nakden ve defaten ÖDERO’ya ödenecek ve/veya Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup edilecektir.

4.38. ÖDERO, Üye İşyeri’nin Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerine aykırılığı halinde her türlü zararının tazminini talep edebileceği için zarar kalemlerini Üye İşyeri’nin alacaklarından mahsup edebilecektir ve ilgili alacağın/tazmin hakkının doğduğu tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçecek süre için ilgili kanuni faizleri işletebilecektir. Kullanıcılar’ın ilettiği ödeme tutarının, Sözleşme’de düzenlenen aksi durumlar saklı kalmak kaydıyla, Üye İşyeri’nin ödeme hesabına ya da ödeme hesabından banka hesabına gönderilmemesi veya ÖDERO tarafından hatalı gönderilmesi halinde ÖDERO, gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen tutarı gecikmeksizin Üye İşyeri’ne iade eder veya Üye İşyeri’nin hesabını eski durumuna getirir. Üye İşyeri’nin söz konusu işlemin gerçekleşmeme veya hatalı gerçekleşme nedenine ilişkin ÖDERO’dan bilgi talep etmesi halinde, ÖDERO talep edilen bilgiyi elde etmek için gerekli çalışmaları yapar ve ulaştığı sonucu Üye İşyeri’ne bildirir. ÖDERO, Üye İşyeri’nin bankası veya Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. ÖDERO’nun; Üye İşyeri’nin ihmal veya kusuru gibi Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Üye İşyeri’ne yapacağı bildirimle Ödeme Emri’nin geri alınması talebi sonucu hatalı Ödeme İşlemi’ne konu bedelin geri alınması halinde ÖDERO’nun işbu Sözleşme’de belirtilen ters ibraz (chargeback) hükümlerine ilişkin hakları saklıdır.

4.39. Üye İşyeri, ÖDERO tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmesi için ÖDERO’nun sağlayacağı çevrimiçi yazılımlara ve internet sitelerine erişim sağlamasının gerekli olduğunu kabul eder ve söz konusu yazılım ve sitelere erişmekte kullanacağı donanım ve yazılımların gerekli teknik özelliklere sahip olması gerektiğinin bilincindedir. ÖDERO, söz konusu hizmetlere ilişkin bildirimleri hizmetlerini sunduğu yazılım ve internet siteleri üzerinden iletecek ve ayrıca Üye İşyeri'nin kayıt esnasında beyan ettiği kurumsal e-posta adresine yapacaktır. Üye İşyeri, güvenlik ve veri gizliliği olaylarına ilişkin olanlar dahil olmak üzere bildirimleri ÖDERO’nun hizmetlerin kullanımına ilişkin sağlayacağı çevrimiçi portaller, internet siteleri üzerinden ve ÖDERO’ya ait [info@oderopay.com.tr] e-posta adresine yapacaktır.

4.40. Üye İşyeri, ÖDERO’nun Üye İşyeri’ne sunmakta olduğu portaller gibi teknik altyapılar üzerinde yapabileceği değişiklik, iyileştirme ve güncelleme faaliyetleri öncesinde ya da sırasında söz konusu alanlara erişimi askıya alınabileceğini ve geçici olarak durdurulabileceğini kabul eder.

4.41. Ödeme Emri’nin ÖDERO’ya iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilecek olup, Pazaryeri tarafından Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde ise Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın ÖDERO tarafından alınma tarihi kabul edilir. Üye İşyeri, söz konusu Ödeme Emri’nin tatil günleri hariç saat 23:59’a kadar iletilebileceğini, daha geç vakitte gelen Ödeme Emri’nin ÖDERO tarafından ertesi iş günü alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak ÖDERO’nun yetkilendirilmesi sonrasında, söz konusu Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine kadar işlem geri alınabilecektir. Sözleşme kapsamında uygulanacak blokaj süreleri, ÖDERO ve Pazaryeri’ne ödenecek toplam Komisyon bedelleri, işlem limitleri, varsa sunulacak ek hizmetlere ilişkin belirlenecek diğer ücretler gibi bilgiler Pazaryeri ve/veya ÖDERO tarafından belirlenecektir. Üye İşyeri’nin, Pazaryeri’nde yaptığı satışlar nedeniyle kendisinden tahsil edilecek toplam Komisyon tutarı, Panel üzerinden görüntülenebilecektir. Üye İşyeri, bu hususları incelemek ve takip etmekle yükümlüdür.

4.42. Ödeme İşlemi, işlemin ÖDERO tarafından Sistem Ortağı’na iletilmesinden itibaren toplam 300 saniyede tamamlanacaktır. Ancak Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın kart bankasından kaynaklanan sebepler, teknik arzılar ve mücbir sebeplerden doğacak gecikmeler, kesintiler sebebiyle bu sürenin uzaması durumunda ÖDERO’nun bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.43. ÖDERO, Ödeme Emri’nin verilmesinin ardından Üye İşyeri tarafından kendi bilgilerinin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Üye İşyeri'nin hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. ÖDERO, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi'nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

4.44. Üye İşyeri, işbu Sözleşmeyi onaylamanın/imzalamanın Pazaryerinde satış yapabilmek için bir önkoşul olarak öngörülebileceğini ve (i) Pazaryeri işleticisi ile ÖDERO arasındaki işbirliği sözleşmesinin feshedilmesinin ve/veya Pazaryeri’nin ilgili sözleşmeye aykırı şekilde hareket etmesinin (ii) Üye İşyeri’nin Pazaryeri ile arasındaki sözleşmeye aykırı hareket etmesinin ÖDERO tarafından işbu Sözleşmenin de fesih nedeni olarak değerlendirilebileceğini ve bu nedenle gerçekleşen bir fesih üzerine ÖDERO’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

4.45. Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne getirilen yükümlülükler, uygun düştüğü ölçüde, Pazaryeri işleticisi tarafından da yerine getirilebilir. Üye İşyeri, ilgili yükümlülüklerin Pazaryeri işleticisi tarafından yerine getirilmesini sağlamakla ve bu yükümlülüklere sürekli şekilde uygun davranıldığını denetlemekle mükelleftir. Söz konusu yükümlülüklerin Pazaryeri işleticisi tarafından yerine getirildiği hallerde dahi Üye İşyeri’nin Sözleşme’den doğan sorumlulukları devam eder.

4.46. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında kendisinden istenecek her türlü bilgi, belge ve kişisel verilerin Pazaryeri işleticisi aracılığıyla temin edilerek ÖDERO’ya aktarılabileceğini, bahsedilen bu kayıtların hem toplanması, iletilmesi ve saklanması, hem de Ödeme İşlemleri’nin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili bilgilerin Pazaryeri ile paylaşılması konusunda ÖDERO ve Pazaryeri’ne onay verdiğini, söz konusu bilgi paylaşımı işlemlerinin mevzuata uygun yerine getirilmesi için gerekli bilgilendirme, rıza alınması vb. işlemlere dair tüm sorumluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.47. ÖDERO, Platform'un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak ÖDERO’nun sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Üye İşyeri'nin herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

4.48. İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için ÖDERO, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde en kısa süre içerisinde acil durum ve planlı kesintiye ilişkin detaylar Üye İşyeri'ne veya Pazaryeri İşleticisi'ne bildirilecektir.

4.49. ÖDERO, Panel'e kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform'un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. ÖDERO, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları'ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

4.50. Üye İşyeri, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak Pazaryeri aracılığıyla çözümlenmesi ile yükümlü olacaktır. Üye İşyeri, Kullanıcılar'ı ve diğer kullanıcılarını ÖDERO çalışanlarına yönlendirmeyecektir.

4.51. Üye İşyeri ve Kullanıcılar arasında Üye İşyeri tarafından sunulan ürün ve hizmetler kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar, Üye İşyeri, Pazaryeri ve Kullanıcılar arasında çözüme ulaştırılacak olup, ÖDERO bu işlemler veya uyuşmazlıklara taraf olmayacaktır. ÖDERO'nun bu madde kapsamında herhangi bir Kullanıcı'ya bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Üye İşyeri ve/veya Pazaryeri bunu derhal tazmin edecektir.

4.52. Üye İşyeri işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere aykırı eylemleri halinde ÖDERO nezdinde doğacak tüm hak kaybı ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.53. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesinin ardından yürürlükte kalmaya devam edecek olan haklar ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Kullanıcı'dan veya Sistem Ortağı'ndan gelebilecek ters ibraz (chargeback) talepleri gibi Müşteri'nin sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından Müşteri'nin sorumluluğu devam edecektir.

4.54. ÖDERO, ücretler dahil Sözleşme koşullarında zaman zaman değişiklik yapabilecektir. Bu değişikliklerin kapsamı ve yürürlük tarihi, Panel veya başkaca iletişim araçları vasıtasıyla Üye İşyeri’ne bildirilecek ve değişiklikler bildirim tarihini takip eden 2 gün içinde yürürlüğe girecektir. Üye İşyeri böyle bir durumda dilerse, bu değişikliğe itiraz etmek ve ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesine kadar Sözleşme’yi, herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içinde değişikliğe itiraz edilmemesi halinde, Sözleşme değişikliği Üye İşyeri’nce kabul edilmiş sayılır.

4.55. Sözleşme’nin imzası ÖDERO’nun Üye İşyeri’ni burada düzenlenen tüm hizmetlerden yararlandıracağı anlamına gelmemektedir. Üye İşyeri’nin talep ettiği hizmetlerden hangilerinin sunulacağı konusu, ÖDERO’nun nihai takdirindedir.

4.56. ÖDERO Kullanıcı tarafından iletilen bedelleri Üye İşyeri’ne aktarmasını takiben Kullanıcı’yı ödemenin tamamlandığına dair işlem sonrasında derhal bilgilendirir. ÖDERO Üye İşyeri’nin gönderen olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin şu bilgileri Üye İşyeri’nin ödeme hesabı borçlandırıldıktan hemen sonra Üye İşyeri’ne raporlayacaktır: (i) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcı’ya ilişkin bilgi, (ii) Üye İşyeri’nin ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, (iii) Ödeme işlemi için Üye İşyeri tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, (iv) Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutar, (v) Ödeme emrinin alındığı veya Üye İşyeri’nin hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi. ÖDERO , Üye İşyeri’nin alıcı olarak hareket ettiği Ödeme Hizmetleri kapsamında ise gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin şu bilgileri ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında Üye İşyeri’ne raporlayacaktır: (i) Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Üye İşyeri tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi, (ii) Ödeme İşlemi'nin Üye İşyeri tarafından ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını, (iii) Ödenmesi gereken toplam ücret ve komisyonların dökümünü, (iv) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu, (v) Ödeme tutarlarının Kullanıcı’nın kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi. Üye İşyeri’nin talep etmesi halinde bu bilgilendirmeler bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, ÖDERO tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılabilecektir.

4.57. Üye İşyeri, Ödeme Hizmetleri kapsamında fonu kredi kartı ile ödemesi halinde, bu fonu geri çekmek isterse ilgili fon ancak aynı kredi kartı hesabına iletilerek çekilebilecektir. Geri ödemeden önce Üye İşyeri’nin kredi kartının iptal edilmiş olduğu durumda, fonun geri ödenmesi fon yatıran Üye İşyeri adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilecektir.Üye İşyeri, kendisi adına açılmış bir ödeme hesabına ödeme yapılması halinde, ÖDERO tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceğini ve ek süreçler uygulanabileceğini kabul eder.

4.58. Talep ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmak şartıyla Üye İşyeri, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. ÖDERO bu durumda, Üye İşyeri’nden talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep edebilir. Ancak her halde, ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan ÖDERO’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Üye İşyeri’ne bildirimde bulunulması hallerinde, Üye İşyeri ilgili ödeme işlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. İşbu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde ÖDERO 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını gerekçeleri ile birlikte, Üye İşyeri’nin başvurabileceği hukuki yolları da göstererek Üye İşyeri’ne bildirecektir.

4.59. Üye İşyeri, herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olup olmadığı yönünde elinden gelen makul çaba ile sektör standartları çerçevesinde kontroller tesis edecektir. Üye İşyeri, bu kapsamda ilgili Ödeme Aracı’nın yetkisiz ve/veya hileli kullanıldığına dair bir kanaati oluşması halinde Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna dair şüphe duyduğu durumlarda ödemeyi kabul etmeyerek ÖDERO’yu bu husustan yazılı olarak ve derhal haberdar edecektir.

4.60. Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’nin ÖDERO’nun güvensiz ve/veya şüpheli addettiği mecralarda Ödeme Hizmetleri’ni kullanması ve de hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde ÖDERO Üye İşyeri’ne yapacağı bildirimle sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Aracı’nı geçici veya süresiz olarak kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda ÖDERO mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında Üye İşyeri’ni bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Üye İşyeri’nin kullanımına sunacaktır.

4.61. Üye İşyeri, Hassas Ödeme Verileri'nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacak, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında ÖDERO'yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

5. CÜZDAN HİZMETİ

5.1. Üye İşyeri, ÖDERO ve Pazaryeri İşleticisi arasında mutabık kalınması ve gerekli teknik entegrasyonların sağlanması halinde, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen alışverişlerde, Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından Elektronik Para kullanılan hallerde, Sözleşme kapsamında düzenlenen ödemeler ve/veya sair kesintiler söz konusu Elektronik Para üzerinden yapılacak, kalan Elektronik Para tutarı Üye İşyeri’nin Ödeme Hesabı’na aktarılacaktır.

5.2. Kullanıcılar’ın elektronik para ile ödeme yapması halinde, söz konusu elektronik para fona çevrilerek Kanun’un 12.1(a) maddesi kapsamında açılmış olan Üye İşyeri’nin ÖDERO nezdindeki Ödeme Hesabı’na aktarılacaktır. Ödeme Hesabı’nda bulunan bedel, ÖDERO ve Pazaryeri İşleticisi arasında anlaşılan vadede ve Sözleşme’de belirtilen sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye İşyeri’nin belirttiği IBAN numarasına sahip banka hesabına gönderilecektir. Bu talep, Panel üzerinden veya ÖDERO’nun belirleyeceği sair yöntemlerle iletilecek olup, bu yöntemler dışında alınan talepler geçerli kabul edilmeyecektir. ÖDERO, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Üye İşyeri’nin bu talebi üzerine IBAN numarası başta olmak üzere tüm gerekli bilgilerin Üye İşyeri tarafından ÖDERO’ya temin edilmesini takiben belirlenen sürede gerçekleştirecektir.

5.3. ÖDERO nezdinde herhangi bir sahtecilik, yetkisiz ve/veya hatalı işlem vb. şüphe doğması veya buna ilişkin Kullanıcı ve/veya bankalardan ÖDERO’ya bir talep / şikayet yöneltilmesi halinde ÖDERO Elektronik Para kullanımını durdurabilir.

5.4. İşbu Madde hükümleri Elektronik Para hizmeti verilmesi halinde geçerli olacak olup diğer maddeler işbu Madde içeriğinde aksi belirtilmediği sürece Elektronik Para’ya da uygulanacaktır.

6. MALİ HÜKÜMLER

6.1. Sözleşme kapsamında Üye İşyeri tarafından ödenecek ÖDERO ve Pazaryeri İşleticisi’ne ait toplam komisyon tutarı Panel’de belirtilmiştir. Üye İşyeri; Pazaryeri İşleticisini, Üye İşyeri’nin Pazaryerleri’nde yapmış olduğu satışlara dair Pazaryeri’ne ödenecek komisyonların tahsilatı için ÖDERO’ya Üye İşyeri adına Ödeme Emri verme konusunda yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder. Söz konusu yetkilendirmenin Üye İşyeri’nce kaldırıldığının Pazaryeri İşleticisi tarafından ÖDERO’ya bildirilmesi, işbu Sözleşme’nin haklı nedenle fesih nedenidir. Üye İşyeri Pazaryeri’nde yaptığı satışlar nedeniyle Pazaryeri İşleticisi’nin Üye İşyeri’nden tahsil edeceği komisyonların ve Üye İşyeri’ne yapılacak ödeme kurallarını belirleme konusunda münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Pazaryeri İşleticisi’nin, Üye İşyeri’ne yapılacak olan ödeme sürelerini mevzuat uygun olarak belirleyip belirlenmediği konusunda ÖDERO’nun herhangi bir kontrol yükümlülüğü bulunmamakta olup, bu yöndeki yükümlülük münhasıran Pazaryeri İşleticisi’ne aittir. Üye İşyeri’ne yapılacak tüm ödemeler ÖDERO’nun Pazaryeri İşleticisi’nden tahsil edeceği komisyon ile Pazaryeri İşleticisi’nin Üye İşyeri’nden tahsil edeceği komisyonlar mahsup edildikten sonra yapılacaktır.

6.2. ÖDERO’nun sorumluluğu yalnızca Kullanıcı tarafından yapılan ödemelerle sınırlı olup Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmeyen bir ödemeye ilişkin Üye İşyeri'ne karşı herhangi bir ödeme yükümlülüğü altında bulunmaz.

6.3. İşbu Sözleşme konusu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Hizmetlerin yabancı para birimleri ile sunulması halinde ise ÖDERO tarafından TCMB Efektif Döviz Satış Kuru uygulanacaktır. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

6.4. Üye İşyeri’nin mevzuat ile getirilen bilgilendirme yükümlülüklerinin dışında, ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin Sözleşme’de öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, ÖDERO Üye İşyeri’nden en fazla bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilir. ÖDERO, ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alabilir.

7. CEZAİ ŞART

Üye İşyeri, işbu Sözleşme'ye aykırı davranarak zarara sebep olması halinde ÖDERO’ya, ÖDERO’nun Sözleşmeyi feshetme ve zararlarını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendisine tahsis edilmiş sanal POS üzerinden son 3 (üç) ay boyunca geçen işlemlerin toplam tutarı/hacmi tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. ÖDERO, cezai şart tutarını doğrudan Üye İşyeri’nden talep edebileceği gibi Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden veya işbu Sözleşme uyarınca talep edildiği takdirde, Üye İşyeri’nden alınan teminattan resen mahsup edebilir. Üye İşyeri, ÖDERO tarafından riskli olarak nitelendirilen ve sanal POS’un münhasıran Üye İşyeri’nce kullanılması, Sistem Ortağı tarafından ilgili ödemenin ÖDERO’ya yapılmaması, Üye İşyeri tarafından zarara sebep olunması ve yetkisiz işleme ilişkin maddelerinde tanımlanan durumlarda ÖDERO’nun işbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

8. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

8.1. Sözleşme, Üye İşyeri tarafından çevrimiçi olarak onaylandığı veya imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

8.2. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi durumunda diğer Taraf ihlal eden Taraf’a noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile yazılı bir bildirimde bulunarak başka bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Yükümlülüklerin ihlali halinde Sözleşme’yi ihlal eden Taraf, varsa diğer Taraf’ın uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

8.3. Taraflar, hiçbir neden göstermeksizin her zaman için 1 (bir) ay öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Böyle bir durumda söz konusu 1 (bir) aylık süre boyunca, Üye İşyeri, son 3 (üç) ay içinde gerçekleştirdiği işlemlerin %30’u (yüzdeotuz) kadar işlem limitine tabi olacak ve işlem limitinin dolması halinde, 1 aylık fesih süresinin sona erip ermediğine bakılmaksızın, ÖDERO, bildirim yapmadan, hizmetlerini durdurabilecektir.

8.4. Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas hali, kayyum tayini veya faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması veya faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Ayrıca İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenen başkaca derhal fesih halleri saklı kalmakla birlikte, Sözleşmenin imza tarihi itibariyle Üye İşyeri’nin mevcut hakim sermaye yapısının değişmesi, Üye İşyeri veya Üye İşyeri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlar hakkında ÖDERO veya 3.kişiler tarafından, Üye İşyeri’nin bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini engelleyecek, tehlikeye düşürecek nitelikte yasal takip yapılması, dava açılması, Üye İşyeri veya Üye İşyeri’nin bağlı bulunduğu diğer kuruluşlar hakkında ÖDERO’ya haciz talimatları tebliğ edilmesi, konkordato talebinde bulunulması, tasfiye işlemlerine başlaması, Üye İşyeri’nin kartlı sistem kuruluşları kurallarına aykırı davranması, sahte kartlarla işlem yapması, bu Sözleşme tahtında belirlenen kurallara aykırı davranması, Kullanıcı’lara ait kart bilgilerinin gizliliğine aykırı davranışlarda bulunması, Üye İşyeri tarafından gerçekleştirilen işlemler nedeni ile ÖDERO’nun adli veya idari para cezası veya başkaca bir cezaya veya talimatlandırmaya maruz kalması, Üye İşyeri’nin satış tutarına ilaveten komisyon, ücret alması, ÖDERO tarafından sunulan hizmetleri amacı dışında veya gerçek olmayan mal/hizmet satışı için kullanması, yetkisiz olmasına veya taksit yasaklısı olmasına rağmen sattığı mal ve hizmetlere taksit uygulaması, yasal olmayan ürünlerin satışını gerçekleştirmesi veya ÖDERO’nun kendi ihtiyarında yapacağı değerlendirme sonucunda Üye İşyeri’nin bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesinin tehlikeye düştüğüne dair ciddi bir kanaatin oluşması halinde ÖDERO, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını durdurmaya yetkili olup, bu sebeplerle derhal Sözleşme’yi de sona erdirebilecektir.

8.5. Sözleşme’nin feshi halinde; ÖDERO, fesih tarihinden önce gerçekleşmiş işlemler için, fesih tarihinden sonra da, harcama itirazı, Banka ve MASAK başta olmak üzere resmi kurum/kuruluş veya Sistem Ortakları’ndan gelebilecek taleplere istinaden Üye İşyeri’nden bilgi-belge isteminde bulunabilir ve Üye İşyeri'nin sorumluluğuna gidebilir. Bu takdirde öncelikle üye işyerinden alınmış olan teminat mevcutsa, teminatın tamamı veya belirli bir kısmı sorumluluk tutarı ölçüsünde ve süresince bloke edilir.

8.6. ÖDERO’nun işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde Sözleşme’nin konusunu oluşturan hizmetlerin sunulmasına imkan veren lisansların herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

9. MARKA VE FİKRİ MÜLKİYET

9.1. Üye İşyeri, yapacağı her türlü tanıtımda ÖDERO ismini, logosunu, ÖDERO’nun yazılı onayı olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. ÖDERO’nun internet sitesinde ve Üye İşyerine sağladığı ara yüzlerde veya portallerde bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı ÖDERO’ya aittir. İşbu mecra ve alanların tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya mecra veya alandan faydalanmanın ötesinde kullanılması, mecra ve alanın dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile içeriklerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üye İşyeri'nin (i) ÖDERO’ya ait yazılımların, portallerin ve ara yüzlerin güvenliğini tehdit edebilecek, bunların çalışmasını veya diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) yazılımlara, portallere ve ara yüzlere bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, bu alanlarda yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) ÖDERO’ya ait yazılımların, portallerin ve ara yüzlerin çalışmasını engelleyecek başka yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması, ÖDERO tarafından sunulanlara bunları entegre etmeye çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, ÖDERO sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

9.3. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri yerine getirirken herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarını ihlal etmemeyi, herhangi bir kişinin marka, patent, telif hakkı, ticari sır gibi haklarına halel getirmemeyi taahhüt eder. Üye İşyeri, bu yükümlülüğü ihlalinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararların bağlı olduğu Pazaryeri’ne rücu edileceğini kabul eder.

9.4. Taraflar’dan hiçbiri, diğer Taraf’ın ticari markalarını herhangi bir şekilde küçük düşürecek ve ticari markaları dolayısıyla sahip olduğu itibarını zedeleyecek ve/veya itibarına zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Taraflar’dan hiçbiri, diğer Taraf’ın ticari markalarını hiçbir zaman kötüye kullanmayacak ve kendisini diğer Taraf’ın iştiraki ve/veya yasal temsilcisi olarak tanıtmayacaktır. İşbu madde ticari markalarına ilişkin verilen kullanma/gösterme haklarına ve bu hakların bağlantılı kullanımına, Sözleşme’nin sona ermesi/feshedilmesi halinde derhal son verilecektir.

10. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Üye İşyeri, Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verilere ilişkin olarak; 6698 sayılı Kanun’a, buna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun verdiği ilke kararları başta olmak üzere, Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranacağını, faaliyetlerini 6698 sayılı Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürüteceğini; Kişisel Verileri Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını; Kişisel Veriler’e; kendi çalışanı veya ilgili üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını; çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve ÖDERO nezdinde doğan her türlü zararı ÖDERO’nun talebi üzerinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini; Kişisel Veriler’in özel nitelikli kişisel veri olması durumunda söz konusu verileri, Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına ve niteliklerine uygun bir şekilde işleyeceğini, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/2/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararı başta olmak üzere diğer ilgili karar ve düzenlemelerine uygun hareket edeceğini, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği tüm tedbirleri derhal yerine getireceğini, bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Bu kapsamda Üye İşyeri, ÖDERO’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Ödeme Aracı ile gerçekleştirilen İşlemler'e yönelik şikâyetlerin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla Kullanıcılar'ın kişisel bilgilerini Pazaryeri üzerinden ÖDERO ile mevzuata uygun olarak paylaşacak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun olarak aydınlatacağını, şartların gerektirmesi durumunda ilgili kişilere gerekli açık rıza beyanlarını sunacağını ve açık rıza vermeyen ilgili kişilerin Kişisel Verilerini bu kapsamda ÖDERO’ya aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Taraflar yasal saklama zorunlulukları olması ve Sözleşmenin ifası amacıyla işlediği Kişisel Verilerin münhasıran kendi veri sorumlusu sıfatıyla sahip olduğu verilerle doğrudan ilgili olmaması halinde hali hariç olmak üzere, Sözleşme’nin ve/veya kişisel verinin işleme amacının sona ermesi ile birlikte bu kapsamda işlediği Kişisel Verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü kaydı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a ve ikincil mevzuata uygun olarak sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini ve imhaya ilişkin kayıtların ise en az üç yıl süre ile muhafaza edeceğini ve karşı tarafça talep edilmesi halinde bu imha kayıtlarını diğer Taraf’a sunmayı kabul ve taahhüt ederler.

10.3. Üye İşyeri herhangi bir Kişisel veri ihlali veya ihlal şüphesi olması ve bu durumun doğrudan ÖDERO’yu ilgilendirmesi halinde, durumu derhal ve en geç bu durumun tespitinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde ÖDERO’ya bildirmekle yükümlü olacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Taraflar kendilerine iletilen Kişisel Verilerin aynı zamanda "gizli bilgi" olduğunun, kendilerine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedirler.

10.5. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında diğer Taraf’tan herhangi bir şekilde temin edecekleri bilgileri Sözleşme’de ve mevzuatta belirtilen istisnalar dışında, devamlı olarak gizli tutacaklarını, saklayacaklarını, bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ifşa eden Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceklerini, bu taahhüde çalışanlarının ve hizmet ifasında görevlendirdiği kişilerin de uyacağını ve bu kişilerin ihlali halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir. Herhangi bir Taraf, yasal zorunluluklar çerçevesinde bilgi ifşasında bulunduğu takdirde bu hususta ilgili Taraf’a derhal yazılı bildirimde bulunmakla yükümlü olacaktır.

10.6. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgilerin ÖDERO tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka ve MASAK başta olmak üzere ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. ÖDERO tarafından Banka ve MASAK talebi başta olmak üzere herhangi bir nedenle talep edilen bilgi ve belgeler, derhal ve en geç 3 (üç) gün içerisinde ÖDERO’ya sunulacaktır. Temin edilemeyen belge ve bilgiler nedeniyle gerçekleşebilecek zararlardan Üye İşyeri, ÖDERO’ya karşı sorumlu olacaktır.

10.7. ÖDERO tarafından Üye İşyeri’ne aktarılan her türlü bilgi ve bunların kopyaları, ÖDERO’nun mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. ÖDERO’nun yazılı izni olmadan bu bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Şirket tarafından çoğaltılmayacaktır. Üye İşyeri, işbu maddedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli tedbir ve önlemleri almak, personelini bu kapsamda bilgilendirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri, personelinin her türlü ihlalinden doğrudan sorumlu olacaktır.

10.8. Taraflar, diğer Taraf’ın yazılı talebi üzerine ya da ticari amacın tamamlanmasıyla (hangisi ilk olarak meydana gelirse) gizli bilgilere ait orijinal belgeleri, orijinal belgenin asıl sahibi olan Taraf’a derhal iade edecek veya bu belgeleri imha edecek olup imha kayıtlarını da 7 işgünü içerisinde orijinal belgenin asıl sahibi olan Taraf’a iletecektir. Tarafların mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülükleri saklıdır.

10.9. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11. SÖZLEŞME’NİN UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARIYLA KURULMASI

11.1. İşbu Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracılığıyla kurulması halinde, diğer hükümlerine ek olarak işbu madde kapsamındaki hükümler uygulanacaktır.

11.2. Sözleşme, telefon, faks, elektronik posta mesajı, kurumsal internet sitesi (www.oderopay.com.tr), dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye İşyeri ile ÖDERO’nun fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ve ÖDERO tarafından belirlenen her türlü kanaldan kurulabilecektir.

11.3. Uzaktan iletişim aracının kullanımı esnasında Üye İşyeri ÖDERO tarafından iletilen talimatlara uymak ve karşılaştığı problemlerle ilgili ÖDERO ile iletişime geçmekle yükümlüdür.

11.4. Uzaktan iletişim aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar fiziki ve elektronik ortamda ÖDERO tarafından mevzuatta farklı bir düzenleme yer almadığı takdirde asgari olarak10 (on) yıl süreyle saklanacaktır. Üye İşyeri; sağladığı bu bilgi, belge ve kayıtların doğru ve güncel olduğunu, ÖDERO ise işbu bilgi, belge ve kayıtların gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder.

11.5. ÖDERO, hangi Üye İşyerleri ve hangi hizmet türleri için Sözleşme’nin uzaktan iletişim araçları ile kurulabileceğine yönelik olarak; kurulan sözleşme kapsamında gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Üye İşyerinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak risk değerlendirmesi yapacaktır. Üye İşyeri, ÖDERO’nun risk değerlendirmesinde elde ettiği sonuçlara göre Sözleşme’nin Taraflar’ın eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına karar verebileceğini kabul eder.

11.6. Üye İşyeri, Banka’nın ve/veya ÖDERO’nun, uzaktan iletişim aracı ile kurulan Sözleşme kapsamında ÖDERO tarafından sunulacak Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin çeşitli sınırlamalar getirebileceğini kabul eder.

12. YÜKSEK RİSKLİ İŞLEMLERİN TAKİBİ

12.1. ÖDERO Tebliğ uyarınca, sahtekârlık ya da dolandırıcılık amaçlı işlemler ile mali suç kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri tespit etmek ve önlemek amacıyla üye işyerleri aracılığı ile gerçekleştirilen tüm işlemler için takip mekanizmaları tesis etmekle ve şüpheli veya yüksek riskli işlemleri detaylı olarak değerlendirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda, Üye İşyeri, kendisinin ve sunduğu hizmetlerin ÖDERO tarafından takip edileceğini kabul eder. Bu kapsamda Üye İşyeri, ÖDERO’nun kendisine yönelik risk değerlendirme çalışması yapmaya, sunduğu hizmetin sosyal mühendislik faaliyetlerine konu olmadığı kontrol etmeye ve Üye İşyeri tarafından kendisine belirtilen hizmet ile gerçekte sunulan hizmetin uyumluluğu konusunda Üye İşyeri’nden bilgi talep etmeye, hizmetlere ilişkin yoğun müşteri şikâyeti olması durumunda risk değerlendirmesini gözden geçirerek gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğunu peşinen kabul eder.

12.2. Üye İşyeri aşağıdaki işlem ve kontrollerin ÖDERO tarafından gerçekleştirilebileceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda ÖDERO:

12.2.1. Yüksek riskli işlemleri filtreleyerek değerlendirir ve bu filtrelere takılan Üye İşyerlerini daha yakından takip eder.

12.2.2. Yürütmekte olduğu risk yönetimi faaliyetleri kapsamında, kuruluş tarafından Kanun ve işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmetlerin, yasa dışı bahis başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için sosyal medya ve çevrim içi platformlar dâhil gerekli araştırmaların yapılması ve bu tür işlemlerin önlenmesi için uygun tedbirlerin alınmasını sağlar.

12.2.3. Madde 15.2.2. uyarınca alınacak tedbirler kapsamında ÖDERO,

(a) Görevlendireceği personel tarafından sosyal medya ve çevrim içi platformlar başta olmak üzere yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıyan sanal mecralarda ÖDERO üzerinden para transferi yapılmasına ilişkin yer alan linkler kullanılarak ÖDERO nezdinde hangi kişilerin, hesapların, kartların, işyerlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edilmesini sağlamaya yetkilidir.

(b) Tespit edilen Üye İşyerleri’ne ödeme hizmeti sunulmasının ivedi olarak sonlandırmasını, bu müşterilere para gönderen veya bu müşteriler tarafından para gönderilen kişilerin, hesapların, kartların, işyerlerinin de tespit edilerek yakın takibe alınması ve yasa dışı bahis başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığına veya rol aldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda bu Üye İşyerleri’ne de ödeme hizmeti sunulmasının sonlandırılmasını,

(c) Yukarıda (a) bendinde yer alan adımların, yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıyan sanal mecralarda ÖDERO üzerinden para transferi yapılmasına ilişkin diğer kişilerin, hesapların, kartların, işyerlerinin kullanılmadığına ilişkin makul görüş oluşuncaya kadar tekrarlanmamasını,

(ç) Bu madde uyarınca tespit edilen Üye İşyerleri’nin, hesapların, kartların, bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıt altına alması, kayıt altına alınan söz konusu müşterilerin ve bu müşteriler üzerinden gerçekleşen işlemlerin Bankaya ve yasa dışı işlemin mahiyetine bağlı olarak başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu olmak üzere ilgili kamu otoritelerine raporlanmasını,

(d) Kontrolü yapılan ve yasa dışı bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân tanıdığı tespit edilen sanal mecraların da kayıt altına alınarak TCMB’ye ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilmesini sağlamaya yetkili ve yükümlüdür.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den ve bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. DEVİR VE TEMLİK

Üye İşyeri, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak, yükümlülük ve taahhütlerini diğer ÖDERO’nun açık ve yazılı iznini almadan kısmen ya da tamamen, üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara devredemeyecek, devir ve temlik edemeyecektir.

15. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, bir bölümünün ya da hükümlerinin, herhangi bir mahkeme ya da yetkili bir diğer makam tarafından geçersiz, uygulanamaz ve hükümsüz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm, işbu Sözleşme’den ayrılmış ya da çıkarılmış olarak kabul edilecektir. Bu halde Sözleşme’nin geri kalan tüm hükümleri geçerliliğini korur. Taraflar, diğer hükümlerin arasına bu hükmün yerine yasaların izin verdiği ölçüde ve çıkarılan kelimelerin anlamına ve amacına mümkün olduğunca en yakın şekilde yeni bir hüküm koymayı kabul etmektedir.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın veritabanlarında tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

17. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ÖDERO işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

18. SAİR HÜKÜMLER

18.1. ÖDERO ve Üye İşyeri birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca akdedilmesi ve uygulanması sonucunda Taraflar arasında ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren veya benzeri bir ilişki doğmaz.

18.2. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler, mevzuatta daha uzun bir süre belirtilmediyse, Üye İşyeri tarafından işlem tarihini müteakip asgari 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır.

18.3. Üye İşyeri; adres değişikliğini, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklileri mağazası(ları)nın veya işletmelerinin kısmen veya tamamen satılmasını, kiralanmasını, işletmesinin devredilmesini veya her ne suretle olursa olsun el (sahip) veya kontrol değiştirmesini, mevcut faaliyetlerini önemli ölçüde durdurmasını/ durdurulmasını veya askıya almasını/alınmasını İnternet Sitesi'nin veya Üye İşyeri’nin faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde (URL, satış yöntemi/yöntemleri, satışa konu malda/mallarda, verilen hizmet/hizmetlerde yapılan değişiklikler dahil), ÖDERO’ya aynı gün noter veya iadeli taahhütlü mektup (alma haberli mektup) aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen haller (adres değişikliği hariç) Sözleşme ilişkisinin devamını etkileyebileceğinden, ÖDERO’nun böylesi durumlarda Sözleşme ilişkisine devam edip etmeyeceği ile ilgili değerlendirme yapma ve gerektiğinde haklı nedenle Sözleşme’yi süresinden önce feshetme hakkı mevcuttur. Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. ÖDERO, işbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye İşyeri’nin başvuru esnasında belirttiği elektronik posta adresi aracılığıyla yapacaktır.

18.4. İşbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü resim, harç, damga vergisi ve vergi Taraflarca yarı yarıya ve eşit olarak ödenecektir. Ancak damga vergisi vergi dairesine ÖDERO tarafından yatırılacak ve Üye İşyeri’nin payına düşen tutar, ÖDERO tarafından Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden resen mahsup edilecektir.

18.5. Taraflar, işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. ÖDERO, işbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri'ne yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme'de belirtilen zamanlarda Üye İşyeri'nin belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme'yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

18.6. ÖDERO, işbu Sözleşme’nin en güncel bir örneğini web sitesinde hazır bulundurur.

18.7. Taraflar işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda kurulmuş olması halinde elektronik ortamda vermiş oldukları onayın geçerli olduğunu kabul etmektedirler.